Dla kandydata

Dlaczego "Dwunastka"?

 • Poziom

  24 miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy.

 • Poziom

  Najlepsza szkoła humanistyczna na Dolnym Śląsku i jedna z czołowych w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (wskaźniki EWD).

 • Szanse

  100% zdawalność matury i bardzo wysoki odsetek przyjętych na studia.

 • Olimpiady

  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad – 4 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2016 Fundacji Polska Edukacja im. KEN.

 • Atmosfera

  Przyjazna atmosfera. Bezpieczna szkoła. Program adaptacyjny dla pierwszoklasistów. Szkolny Doradca Zawodowy.

 • Wymiany

  Wymiany Międzynarodowe z Niemcami, Włochami, Francją.

Rekrutacja 2017/2018

 • ZASADY REKRUTACJI

  DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XII

  im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

  NA ROK SZKOLNY 2017/18

  Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Nr XII na rok szkolny 2017/2018 powstały na podstawie:
   – ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami;
  – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/18-2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  – zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 6/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku
  – zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 12/2017 z dnia 28 marca 2017 roku;

  Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie:

  • liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym;
  • liczby punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkołę w zależności od profilu grupy rekrutacyjnej:
  1. grupy historyczno-polonistyczne: historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia
  2. grupy historyczno-matematyczne: historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia
  3. grupy matematyczno-przyrodnicze: biologia, geografia
  4. grupy matematyczno-biologiczne: biologia, chemia
  5. grupy matematyczno- ekonomiczne: geografia, wiedza o społeczeństwie
  • liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

   

  Dokumenty regulujące zasady rekrutacji na rok szkolny  2017/18
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji z 14 marca 2017 roku

  Pobierz dokument (PDF, 253KB)


  2. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminu rekrutacji z 28 marca 2017

  Pobierz dokument (PDF, 2.58MB)


  3. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu konkursów z 20 lutego 2017 roku

  Pobierz dokument (PDF, 1.98MB)

   

 • W roku 2016/2017 ustala się następujący sposób obliczania punktów:

  1. do 100 punktów za wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z zasadą: suma 1/5 z procentowego wyniku z każdego z egzaminów;

  np: 76%=15,2 punktów rekrutacyjnych

  1. do 72 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wskazanych przez szkołę w zależności od profilu grupy otrzymane na  świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
  • 18 punktów – ocena: celujący,
  • 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
  • 14 punktów – ocena: dobry,
  • 8 punkty – ocena: dostateczny,
  • 2 punkty – ocena: dopuszczający;
  1. 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
  2. 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
  3. maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach
 • Wykaz konkursów wraz z punktacją:

  • Ogólnopolski Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
  • Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II
  • Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej

  laureat – 7 punktów , finalista – 5 punktów 

  • konkursy przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów

  2 tytuły finalisty – 10 punktów, 1 finalista – 7 punktów 

  • Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd”
  • Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów
  • Ogólnopolski konkurs historyczny „Historia Bliska”.
  • Ogólnopolski Festiwal Obrazu
  • Festiwal Piosenki i Małych Form teatralnych „OBCIACH”
  • Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Twórczości Agnieszki Osieckiej „BARDZO WIELKA WODA – 2017”.
  • Przegląd Kultury Młodych PREKRĘT
  • Konkurs „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha”
  • Konkurs Historyczny „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956”.
  • Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego „UNION JACK CONTEST”
  • Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody chemik eksperymentuje”
  • Konkurs Historyczny „Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej”.
  • Konkurs „Dolnośląska Olimpiada Biologiczna”
  • Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji „Białe noce”
  • Konkurs Wiedzy o Ukrainie „Naddnieprzańska epopeja”
  • Olimpiada Geograficzna dla uczniów dolnośląskich gimnazjów
  • X Ogólnopolski Konkurs na Felieton
  • X Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej
  • Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku ”Dolnośląskim szlakiem – cuda natury i architektury”
  • Wojewódzki Konkurs Recytatorski, Filmowo-Fotograficzny, Multimedialny, Literacki, Plastyczny „Ziemia to najpiękniejszy ogród…”
  • II Dolnośląski Konkurs Grafiki Komputerowej i Miniatury Plastycznej „W odcieniach bieli”
  • III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Decydujący Moment”

  laureat międzynarodowy- 4 punkty , laureat krajowy – 3 punkty,

  laureat wojewódzki – 2 punkty, laureat powiatowy – 1 punkt 

  • Inne konkursy organizowane przez podmioty działające na terenie szkół:

  miejsca 1-3 – 1 punkt 

  • Zawody sportowe organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkół:

  międzynarodowe: miejsca 1-10 – 4 punkty

  krajowe: miejsca 1-5 – 3 punkty

  wojewódzkie: miejsca 1-3 – 2 punkty

  powiatowe: miejsca 1-3 – 1 punkt

 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do wybranej szkoły ponad gimnazjalnej niezależnie od kryteriów.

  wykaz olimpiad:

  • Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,
  • Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.
  • Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów.

  wykaz konkursów:

  • konkursy przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,
  • konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”

Oferta edukacyjna

 • W roku szkolnym 2017/2018 uczeń w Liceum Ogólnokształcącym nr XII będzie mógł wybrać profil kształcenia zgodny ze swoimi zainteresowaniami.

  W toku nauki uczeń będzie mógł realizować  trzy przedmioty rozszerzone.

  Zajęcia będą się odbywać w klasach i grupach międzyoddziałowych uwzględniających różnorodne zainteresowania uczniów.

  Uczeń zainteresowany efektywnym systemem nauczania języków obcych ma w naszej szkole cztery języki do wyboru. Pierwszym językiem będzie angielski, zaś drugi do wyboru według własnych preferencji:

  język niemiecki,

  język francuski,

  język rosyjski.

  Na początku klasy I przeprowadzany jest test diagnozujący. Na jego podstawie uczeń zostaje zakwalifikowany do oddziału o odpowiednim poziomie zaawansowania. 

  W ten sposób zostają utworzone grupy językowe, które pozwalają na doskonalenie umiejętności językowych.

  Wybierając grupę rekrutacyjną, zwróć koniecznie uwagę na nauczane w tej grupie języki obce. Pamiętaj, że wybór grup i ich kolejność może zdecydować o wyniku rekrutacji.

 • Opis klas w roku szkolnym 2017/2018 będzie podany wkrótce.

  W roku szkolnym 2016/17 Liceum Ogólnokształcące Nr XII przygotowało dla absolwentów gimnazjów siedem klas pierwszych. Każda klasa liczyć będzie 32 uczniów.

  Do wyboru jest trzynaście grup rekrutacyjnych różniących się przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym i nauczanymi językami obcymi.

GRUPY REKRUTACYJNE (PROFILE) na rok 2017/2018

 • Jeżeli interesujesz się literaturą, kulturą, historią, polityką, socjologią i myślisz o studiach na kierunkach typu: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, filologie, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, filozofia, historia sztuki – powinieneś wybrać ten profil.
  Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
  • języka polskiego,
  • historii
  oraz jednego z trzech możliwych przedmiotów do wyboru:
  • wiedzy o społeczeństwie,
  • geografii,
  • historii sztuki.
  Częścią procesu edukacyjnego są:
  • wycieczki profilowe: do Muzeum Pergamońskiego w Berlinie, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,
  • wyjazdy w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci do: Fabryki Schindlera w Krakowie, Muzeum Poznańskiego Czerwca, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Auschwitz – Birkenau,
  • wyjazdy do teatrów w Warszawie, Krakowie i Legnicy,
  • warsztaty felietonowe,
  • sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
  • projekty:
  – Kulturalna Dwunastka,
  – Filmowy Szekspir,
  – Muzeum Pana Tadeusza,
  – Polityk też człowiek – można się od niego dużo dowiedzieć.

 • Jeżeli równocześnie chcesz rozwijać swoje zainteresowania z dziedziny nauk ścisłych oraz humanistycznych i zagadnienia  historyczne, polityczne czy prawne są twoją pasją i myślisz o studiach na kierunkach typu: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, prawo, dziennikarstwo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, matematyka stosowana – powinieneś wybrać ten profil.
  Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
  • matematyki,
  • historii
  oraz jednego z trzech możliwych przedmiotów do wyboru:
  • wiedzy o społeczeństwie,
  • geografii,
  • historii sztuki
  Częścią procesu edukacyjnego są:
  • wycieczki profilowe: do Muzeum Pergamońskiego w Berlinie, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,
  • wyjazdy w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci do: Fabryki Schindlera w Krakowie, Muzeum Poznańskiego Czerwca, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Auschwitz – Birkenau,
  • wyjazdy do teatrów w Warszawie, Krakowie i Legnicy,
  • projekty:
  – Polityk też człowiek – można się od niego dużo dowiedzieć,
  -Matura nie tylko po to jest , by zdać,
  -Mój pierwszy biznes przed dwudziestką,
  -Matma nie gryzie.

 • Jeżeli interesujesz się matematyką i zagadnieniami z dziedziny ekonomii oraz myślisz o studiach na kierunkach typu: matematyka finansowa, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka międzynarodowa – powinieneś wybrać ten profil.
  Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
  • matematyki,
  • języka angielskiego,
  oraz jednego z dwóch możliwych przedmiotów do wyboru:
  • wiedzy o społeczeństwie,
  • geografii,
  Częścią procesu edukacyjnego są:
  • wyjazdy do SGH w Warszawie i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników SGH
  • warsztaty naukowe prowadzone przez koła naukowe studentów SGH
  • sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in Politechniki Wrocławskiej i SGH
  • warsztaty:
  – antropologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim,
  – ornitologiczne w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej,
  – anatomiczne w Humanitarium,
  – zoologiczne w ZOO,
  – botaniczne w Ogrodzie Botanicznym,
  – zajęcia warsztatowe w laboratorium Politechniki Wrocławskiej,
  – zajęcia warsztatowe w Fokarium na Półwyspie Helskim,
  • wyjazdowe repetytoria dla maturzystów.

 • Jeżeli interesujesz się naukami przyrodniczymi i myślisz o studiach na kierunkach typu: medycyna, farmacja, weterynaria, biotechnologia – powinieneś wybrać ten profil.
  Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
  • matematyki,
  • biologii,
  • chemii.
  Częścią procesu edukacyjnego są:
  • wycieczki profilowe m.in. do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach,
  • warsztaty:
  – antropologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim,
  – ornitologiczne w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej,
  – anatomiczne w Humanitarium,
  – zoologiczne w ZOO,
  – botaniczne w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu,
  – zajęcia warsztatowe w laboratorium Politechniki Wrocławskiej,
  – zajęcia warsztatowe w Fokarium na Półwyspie Helskim,
  • wyjazdowe repetytoria dla maturzystów,
  • sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Politechniki Wrocławskiej i SGH.

 • Jeżeli interesujesz się naukami ścisłymi i przyrodniczymi, myślisz o studiach na kierunkach typu: inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, kształtowanie środowiska, biologia, geografia – powinieneś wybrać ten profil.
  Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
  • matematyki ,
  • biologii,
  • geografii.
  Przedmiotem uzupełniającym będzie ekologia.
  Częścią procesu edukacyjnego są:
  • wycieczki profilowe m.in.: do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, Myśliborzu, Szklarskiej Poręby,
  • warsztaty:
  – antropologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim,
  – ornitologiczne w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej,
  – anatomiczne w Humanitarium,
  – zoologiczne w ZOO,
  – biogeograficzne w Górach Izerskich,
  – astronomiczne,
  • wyjazdowe repetytoria dla maturzystów,
  • sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Politechniki Wrocławskiej i SGH.

Najczęstsze pytania

 • “Dwunastka” jest szkołą ogólnokształcącą w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Uczniowie klas pierwszych realizują program podstawowy ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów, a z trzech wybranych program rozszerzony.

  Od pierwszej klasy uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań, warsztatach, projektach i konkursach organizowanych tak w szkole, jak i poza nią.

  Po zrealizowaniu programu podstawowego uczniowie uczą się przede wszystkim przedmiotów wybranych na poziomie rozszerzonym. W ten sposób mogą się rzetelnie przygotować się do egzaminu maturalnego.

 • Powodzeniem wśród uczniów “Dwunastki” cieszą się zarówno Uniwersytet Wrocławski, jak i Politechnika Wrocławska. Spora liczba uczniów wybiera także Uniwersytet Ekonomiczny i Akademię Medyczną. Trudno tu mówić o dominacji którejkolwiek uczelni czy kierunku studiów.

  Istotne jest to, że wybierając przedmioty maturalne, uczniowie często decydują się na dwa lub trzy dodatkowe przedmioty, co daje im większe pole manewru, jeśli chodzi o późniejsze składanie podań o przyjęcie na wyższe uczelnie.

  Coraz częściej absolwenci kontynuują naukę na uczelniach zagranicznych.

 • O szkole nie bez powodu mówi się, że ma wysoki poziom.

  W ubiegłych latach, aby dostać się do “Dwunastki”, należało mieć w pierwszym naborze ponad 70 pkt rekrutacyjnych.

  W rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których bierze się pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminu maturalnego, jesteśmy na

  29 miejscu w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016

  Znaczącym dowodem tych osiągnięć jest bardzo wysoki wskaźnik efektywności nauczania (EWD). Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego zgodnie z danymi wspomnianego rankingu EWD ogłoszonego przez CKE jest najlepszym liceum humanistycznym we Wrocławiu (w latach 2013–2015).

  Uczniowie Dwunastki w 100% zdają egzamin maturalny. Od wielu lat wyniki maturalne zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, przewyższają średnio o kilka, a nawet kilkanaście, punktów procentowych wyniki uzyskiwane przez uczniów innych dolnośląskich szkół ogólnokształcących. PATRZ PONIŻEJ!

  O poziomie szkoły świadczy procent uczniów zdających maturę oraz procent uczniów przyjętych na wyższe uczelnie.

 • Nauczyciele “Dwunastki” to doświadczeni pedagodzy, posiadający w większości stopień nauczyciela dyplomowanego, egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

  Nauczyciele, biorąc udział w dodatkowych szkoleniach i warsztatach metodycznych, stale się dokształcają i dbają o wysoki poziom nauczania oraz stworzenie dobrych relacji z uczniami.

  Korzyści, jakie powinien wynieść uczeń ze szkoły, są na pierwszym miejscu.

  Wszystkich nauczycieli charakteryzuje profesjonalizm i pasja, z jaką wykonują swoją pracę.

 • Najlepiej i najszybciej na stronach internetowych:

  http://www.lo12.wroc.pl/

  http://www.edu.wroclaw.pl

  W sekretariacie szkolnym w godzinach 10.00-15.00;  tel. 71 359-37-73.

  Podczas Drzwi Otwartych w dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00.

 • Oprócz wysokiego poziomu nauczania szkołę wyróżnia szczególna atmosfera, o której wszyscy mówią i którą wspominają długo po zakończeniu nauki. W każdym roczniku mamy siedem lub osiem klas, w których część zajęć (np. języki obce) odbywa się w trybie międzyoddziałowym, co daje możliwość nawiązania nowych znajomości. Szereg imprez szkolnych sprzyja integrowaniu się zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

  W “Dwunastce” prężnie działa wiele kół rozwijających zainteresowania uczniów a Samorząd Uczniowski angażuje się w wiele inicjatyw. Realizowane są również projekty i warsztaty edukacyjne.

 • W poprzednich latach działały w naszej szkole między innymi:

  • Otwarta Pracownia Sztuki,

  • Dyskusyjny Klub Filmowy,

  • Koło Historii Sztuki,

  • Koło dziennikarskie,

  • Koło analizy poetyckiej,

  • Koło historii najnowszej,

  • Koła językowe,

  • Koło matematyczne,

  • Koło fizyczne,

  • Koło biologiczne,

  • Koło ornitologiczne,

  • Koło geograficzne,

  • Koła sportowe – SKS-y,

  • Koło strzeleckie.

  Realizowane były również projekty edukacyjne:

  • Projekt edukacyjny „Szkolne warsztaty astronomiczne”
  • Projekt edukacyjny „Odysea Umysłu”
  • Projekt edukacyjny „Kulturalna Dwunastka”
  • Projekt edukacyjny „Czytanie teatrem”– środowe czytanie „Hamleta”
  • Projekt edukacyjny Wycieczki patriotyczne w ramach programu Prezydenta Miasta Wrocławia – Edukacja w miejscach pamięci narodowej dla klas drugich do Warszawy
  • Projekt edukacyjny Ogólnopolskie Warsztaty Historyczne im. prof. Bronisława Geremka Polska w XX wieku.
  • Projekt edukacyjny „Matma nie gryzie”
 • Uczniowie angażują się w inicjatywy o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym, co pozwala im poszerzyć wiedzę i umiejętności. Podejmują wiele działań jak na przykład:

  • Dzień Życzliwości,
  • Mikołajki,
  • wolontariat,
  • koncerty i imprezy charytatywne,
  • akcja pomocy zwierzętom ze schroniska we Wrocławiu,
  • akcja pisania listów Amnesty International,
  • Szlachetna paczka,
  • przedsięwzięcia artystyczne na przykład: KURA, PyK, BOLO TV.

  Potwierdzeniem aktywności uczniów naszej szkoły są między innymi nagrody dla Najlepszego Samorządu Uczniowskiego w latach 2010–2013 oraz tytuł „8 Wspaniałych”.

 • Aktualne informacje o wydarzeniach w szkole zamieszczamy na naszej stronie internetowej http://www.lo12.wroc.pl/ oraz na oficjalnej stronie LO nr XII na Facebooku i na Twitterze (@LOnrXII_Wroclaw). O tym, co dzieje się w szkole można także przeczytać w redagowanej przez uczniów “Parszywej Dwunastce” , „Samograju oraz, w wydawanym w języku angielskim,

  “Chrobry’s Herald”.

  Poza tym cyklicznie wydawane są “Wici Chrobrego”, z których rodzice mogą czerpać informacje

  o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach szkolnych, sukcesach uczniów.

  Zapraszamy też na stronę Samorządu Uczniowskiego na Facebooku.

  Od roku 2014/2015 w “Dwunastce” funkcjonuje szkolna telewizja internetowa BOLO TV.

  Zapraszamy oficjalny kanał: BOLO TV oraz na fanpage BOLO TV na Facebooku.

 • Przedmiot

  Autor Tytuł

  Wydawca

  j.polski

  D. Chemperek, A. Kalbarczyk Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. (cz. I i II) WSiP
  j. angielski S. McKinlay, B. Hastings,    B. Trapnell My Matura Success Pre-Intermediate

  Pearson

  j. angielski

  S. McKinlay, B. Hastings,   B. Trapnell My Matura Success Intermediate

  Pearson

  j. angielski

  R. Fricker, B. Trapnell, D. Chandler My Matura Success Upper-Intermediate Pearson
  j. angielski J. Wildman , F. Beddall Fiona Insight Pre-Intermediate Oxford University Press
  j. angielski J. Wildman , C. Myers , C. Thacker Insight Intermediate Oxford University Press
  j. angielski J. Wildman Insight Upper-Intermediate Oxford University Press
  j. rosyjski M. Zybert Dialog 1 WSiP

  j. francuski ( A1)

  C. Himber, F. Gallon

  En action 1

  Hachette

  j. francuski ( A1+)

  M. Cocton , D. Duplex

  Saison 1

  Nowela

  j.francuski (A1)

  M. Denyer , A. Garmendia

  VO 1

  Lektorklett

  j. francuski ( A2+)

  M. Cocton

  Saison 2

  Nowela

  j. niemiecki

  N. Drabich, T. Gajownik , C. Serzysko, B. Sekulski, Infos 1b

  Pearson

  j. niemiecki

  N. Drabich, T. Gajownik,  B. Sekulski Infos 2a

  Pearson

  j. niemiecki

  A. Jarząbek, D. Koper Motive 2 WSiP
  historia R. Dolecki, K. Gutowski, J. Smoleński Po prostu historia

  WSiP

  wiedza o społeczeństwie

  A. Janicki W centrum uwagi Nowa Era
  geografia R. Uliszak, K. Wiedermann Oblicza geografii – zakres podstawowy

  Nowa Era

  biologia

  E. Bonar, W. Krzeszowiec, S. Czachorowski Biologia na czasie Nowa Era
  biologia – R W. Lewiński, J. Prokop, G. Skirmuntt Biologia 1, 2

  OPERON

  chemia

  R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod To jest Chemia. Zakres podstawowy + karty pracy ucznia

  Nowa Era

  fizyka

  M. Braun, W. Śliwa

  Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

  Zakres podstawowy

  Nowa Era

  matematyka

  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

  Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa 1.

  Zakres podstawowy i rozszerzony

  Pazdro

  informatyka

  A. Gawełek Informatyka, zakres podstawowy, Odkrywamy na nowo,

  Operon

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  B. Breitkopf, M. Cieśla Zeszyt ćwiczeń, Po prostu EDB. WSiP

  Podstawy

  Przedsiębiorczości

  Z. Makieła, T. Rachwał Podstawy przedsiębiorczości

  Nowa Era

  religia

  (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak

  Moje miejsce w Kościele

  Wydawnictwo

  Święty   Wojciech

Relacja z ubiegłorocznych "drzwi otwartych"

Wyniki matur 2016

j. polski- LO W-w
j. polski - LO nr XII
j. angielski - LO W-w
j. angielski - LO nr XII
matematyka - LO W-w
matematyka - LO nr XII
historia - LO W-w
historia - LO nr XII
wos - LO W-w
wos - LO nr XII
geografia - LO W-w
geografia - LO nr XII

Wyniki matur 2015

j. polski - LO W-w
j. polski - LO nr XII
j. angielski - LO W-w
j. angielski - LO nr XII
matematyka - LO W-w
matematyka - LO nr XII

Dlaczego "Dwunastka"?

 • Samorząd

  Najlepszy Samorząd Uczniowski – nagrody w latach 2011–2013 oraz 2015/2016 dla Najlepszego Samorządu Uczniowskiego we Wrocławiu.

 • Nauka

  Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Imprezy

  Organizacja wielu imprez (Ryk, Pyk, Kura, Beania, Międzynarodowy Dzień Kultury, konkursy o zasięgu ogólnopolskim i wrocławskim  np. Ogólnopolski Konkurs na Felieton, Konkurs Napoleoński, Konkurs o Miecz Chrobrego, Dzieli nas pół wieku, Konkurs Translatorski.

 • Sport

  Sukcesy sportowe uczniów m.in. w piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, biegach przełajowych.

 • Grupy

  Realizacja zajęć w grupach językowych i przedmiotowych.

 • Lokalizacja

  Szkoła w centrum miasta między placem Jana Pawła II (dawny plac 1. Maja) a Dworcem Świebodzkim.

Rekrutacja 2017/2018

 • ZASADY REKRUTACJI

  DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XII

  im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

  NA ROK SZKOLNY 2017/18

  opis zasad rekrutacji pojawi się na stronie internetowej wkrótce

   

 • Ustala się następujący sposób obliczania punktów:

  a) do 100 punktów za wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z zasadą: suma 1/5 z procentowego wyniku z każdego z egzaminów;

  np: 76%=15,2 punktów rekrutacyjnych

  b) do 80 punktów za oceny z języka  polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wskazanych przez szkołę  w zależności od profilu grupy otrzymane na  świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

  20 punktów – ocena: celujący,

  16 punktów – ocena: bardzo dobry,

  12 punktów – ocena: dobry,

  8 punkty – ocena:  dostateczny,

  2 punkty – ocena: dopuszczający;

  c) 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

  d) 2 punkty  za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

  e) maksymalnie 13 punktów za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach

 • Wykaz konkursów na rok 2016.2017 wraz z punktacją:

   

  Ogólnopolski Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

  laureat – 10 punktów , finalista – 7 punktów

  konkursy przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,

  2 tytuły finalisty – 10 punktów, 1 finalista – 7 punktów

  Ogólnopolski konkurs „Ojczyzna Polszczyzna”

  laureat – 3 punkty , finalista- 2 punkty

  Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

  laureat krajowy- 3 punkty , laureat wojewódzki – 2 punkty

  Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów

  laureat – 3 punkty , finalista – 2 punkty

  Ogólnopolski konkurs historyczny „Historia Bliska”.

  miejsca 1-3 – 3 punkty

  Ogólnopolski Festiwal Obrazu

  miejsca 1-3 – 3 punkty

  Festiwal Piosenki i Małych Form teatralnych „OBCIACH”

  miejsca 1-3 – 3 punkty

  Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Twórczości Agnieszki Osieckiej „BARDZO WIELKA WODA – 2016”.

  miejsca 1-3 – 3 punkty

  Konkurs „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha”

  miejsca 1-3 – 3 punkty

  Konkurs Historyczny „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956”.

  laureat – 5 punktów

  Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego „UNION JACK CONTEST”

  laureat – 2 punkty

  Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody chemik eksperymentuje”

  laureat – 2 punkty

  Konkurs Historyczny „Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej”.

  miejsca 1-3 – 2 punkty

  Konkurs „Dolnośląska Olimpiada Biologiczna”

  laureat – 2 punkty

  Konkurs „Białe noce”

  miejsca 1-3 – 2 punkty

  Olimpiada Geograficzna dla uczniów dolnośląskich gimnazjów

  laureat – 2 punkty

  X Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej

  laureat – 2 punkty

  Konkursy wiedzy i artystyczne organizowane przez podmioty działające na terenie szkół

  międzynarodowe: miejsca 1-10 – 4 punkty

  krajowe: miejsca 1-5 – 3 punkty

  wojewódzkie: miejsca 1-3 – 2 punkty

  powiatowe: miejsca 1-3 – 1 punkt

  Zawody sportowe:

  międzynarodowe: miejsca 1-10 – 4 punkty

  krajowe: miejsca 1-5 – 3 punkty

  wojewódzkie: miejsca 1-3 – 2 punkty

  powiatowe: miejsca 1-3 – 1 punkt

 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do wybranej szkoły ponad gimnazjalnej niezależnie od kryteriów.

  wykaz olimpiad:

  Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.

  Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów.

  wykaz konkursów:

  konkursy przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,

  konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”.

Oferta edukacyjna

 • W roku szkolnym 2017/2018 uczeń w Liceum Ogólnokształcącym nr XII będzie mógł wybrać profil kształcenia zgodny ze swoimi zainteresowaniami.

  W toku nauki uczeń będzie mógł realizować  dwa –  trzy przedmioty rozszerzone.

  Zajęcia będą się odbywać w klasach i grupach międzyoddziałowych uwzględniających różnorodne zainteresowania uczniów.

  Uczeń zainteresowany efektywnym systemem nauczania języków obcych ma w naszej szkole cztery języki do wyboru. Pierwszym językiem będzie angielski, zaś drugi do wyboru według własnych preferencji:

  język niemiecki,

  język francuski,

  język rosyjski.

  Na początku klasy I przeprowadzany jest test diagnozujący. Na jego podstawie uczeń zostaje zakwalifikowany do oddziału o odpowiednim poziomie zaawansowania. 

  W ten sposób zostają utworzone grupy językowe, które pozwalają na doskonalenie umiejętności językowych.

  Wybierając grupę rekrutacyjną, zwróć koniecznie uwagę na nauczane w tej grupie języki obce. Pamiętaj, że wybór grup i ich kolejność może zdecydować o wyniku rekrutacji.

 • Opis klas na rok szkolny 2017/2018 pojawi się wkrótce.

   

GRUPY REKRUTACYJNE (PROFILE)

Najczęstsze pytania

 • “Dwunastka” jest szkołą ogólnokształcącą w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Uczniowie klas pierwszych realizują program podstawowy ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów, a z trzech wybranych program rozszerzony.

  Od pierwszej klasy uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań, warsztatach, projektach i konkursach organizowanych tak w szkole, jak i poza nią.

  Po zrealizowaniu programu podstawowego uczniowie uczą się przede wszystkim przedmiotów wybranych na poziomie rozszerzonym. W ten sposób mogą się rzetelnie przygotować się do egzaminu maturalnego.

 • Powodzeniem wśród uczniów “Dwunastki” cieszą się zarówno Uniwersytet Wrocławski, jak i Politechnika Wrocławska. Spora liczba uczniów wybiera także Uniwersytet Ekonomiczny i Akademię Medyczną. Trudno tu mówić o dominacji którejkolwiek uczelni czy kierunku studiów.

  Istotne jest to, że wybierając przedmioty maturalne, uczniowie często decydują się na dwa lub trzy dodatkowe przedmioty, co daje im większe pole manewru, jeśli chodzi o późniejsze składanie podań o przyjęcie na wyższe uczelnie.

  Coraz częściej absolwenci kontynuują naukę na uczelniach zagranicznych.

 • O szkole nie bez powodu mówi się, że ma wysoki poziom.

  W ubiegłych latach, aby dostać się do “Dwunastki”, należało mieć w pierwszym naborze ponad 70 pkt rekrutacyjnych.

  W rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których bierze się pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminu maturalnego, jesteśmy na

  29 miejscu w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016

  Znaczącym dowodem tych osiągnięć jest bardzo wysoki wskaźnik efektywności nauczania (EWD). Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego zgodnie z danymi wspomnianego rankingu EWD ogłoszonego przez CKE jest najlepszym liceum humanistycznym we Wrocławiu (w latach 2013–2015).

  Uczniowie Dwunastki w 100% zdają egzamin maturalny. Od wielu lat wyniki maturalne zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, przewyższają średnio o kilka, a nawet kilkanaście, punktów procentowych wyniki uzyskiwane przez uczniów innych dolnośląskich szkół ogólnokształcących. PATRZ PONIŻEJ!

  O poziomie szkoły świadczy procent uczniów zdających maturę oraz procent uczniów przyjętych na wyższe uczelnie.

Wyniki matur 2015

j. polski - Wrocław
j. polski - LO nr XII
j. angielski - Wrocław
j. angielski - LO nr XII
matematyka - Wrocław
matematyka - LO nr XII
 • Nauczyciele “Dwunastki” to doświadczeni pedagodzy, posiadający w większości stopień nauczyciela dyplomowanego, egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

  Nauczyciele, biorąc udział w dodatkowych szkoleniach i warsztatach metodycznych, stale się dokształcają i dbają o wysoki poziom nauczania oraz stworzenie dobrych relacji z uczniami.

  Korzyści, jakie powinien wynieść uczeń ze szkoły, są na pierwszym miejscu.

  Wszystkich nauczycieli charakteryzuje profesjonalizm i pasja, z jaką wykonują swoją pracę.

 • Najlepiej i najszybciej na stronach internetowych:

  http://www.lo12.wroc.pl/

  http://www.edu.wroclaw.pl

  W sekretariacie szkolnym w godzinach 10.00-15.00;  tel. 71 359-37-73.

  Podczas Drzwi Otwartych w dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00.

 • Oprócz wysokiego poziomu nauczania szkołę wyróżnia szczególna atmosfera, o której wszyscy mówią i którą wspominają długo po zakończeniu nauki. W każdym roczniku mamy siedem lub osiem klas, w których część zajęć (np. języki obce) odbywa się w trybie międzyoddziałowym, co daje możliwość nawiązania nowych znajomości. Szereg imprez szkolnych sprzyja integrowaniu się zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

  W “Dwunastce” prężnie działa wiele kół rozwijających zainteresowania uczniów a Samorząd Uczniowski angażuje się w wiele inicjatyw. Realizowane są również projekty i warsztaty edukacyjne.

 • W poprzednich latach działały w naszej szkole między innymi:

  • Otwarta Pracownia Sztuki,

  • Dyskusyjny Klub Filmowy,

  • Koło Historii Sztuki,

  • Koło dziennikarskie,

  • Koło analizy poetyckiej,

  • Koło historii najnowszej,

  • Koła językowe,

  • Koło matematyczne,

  • Koło fizyczne,

  • Koło biologiczne,

  • Koło ornitologiczne,

  • Koło geograficzne,

  • Koła sportowe – SKS-y,

  • Koło strzeleckie.

  Realizowane były również projekty edukacyjne:

  • Projekt edukacyjny „Szkolne warsztaty astronomiczne”
  • Projekt edukacyjny „Odysea Umysłu”
  • Projekt edukacyjny „Kulturalna Dwunastka”
  • Projekt edukacyjny „Czytanie teatrem”– środowe czytanie „Hamleta”
  • Projekt edukacyjny Wycieczki patriotyczne w ramach programu Prezydenta Miasta Wrocławia – Edukacja w miejscach pamięci narodowej dla klas drugich do Warszawy
  • Projekt edukacyjny Ogólnopolskie Warsztaty Historyczne im. prof. Bronisława Geremka Polska w XX wieku.
  • Projekt edukacyjny „Matma nie gryzie”
 • Uczniowie angażują się w inicjatywy o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym, co pozwala im poszerzyć wiedzę i umiejętności. Podejmują wiele działań jak na przykład:

  • Dzień Życzliwości,
  • Mikołajki,
  • wolontariat,
  • koncerty i imprezy charytatywne,
  • akcja pomocy zwierzętom ze schroniska we Wrocławiu,
  • akcja pisania listów Amnesty International,
  • Szlachetna paczka,
  • przedsięwzięcia artystyczne na przykład: KURA, PyK, BOLO TV.

  Potwierdzeniem aktywności uczniów naszej szkoły są między innymi nagrody dla Najlepszego Samorządu Uczniowskiego w latach 2010–2013 oraz tytuł „8 Wspaniałych”.

 • Aktualne informacje o wydarzeniach w szkole zamieszczamy na naszej stronie internetowej http://www.lo12.wroc.pl/ oraz na oficjalnej stronie LO nr XII na Facebooku i na Twitterze (@LOnrXII_Wroclaw). O tym, co dzieje się w szkole można także przeczytać w redagowanej przez uczniów “Parszywej Dwunastce” , „Samograju oraz, w wydawanym w języku angielskim,

  “Chrobry’s Herald”.

  Poza tym cyklicznie wydawane są “Wici Chrobrego”, z których rodzice mogą czerpać informacje

  o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach szkolnych, sukcesach uczniów.

  Zapraszamy też na stronę Samorządu Uczniowskiego na Facebooku.

  Od roku 2014/2015 w “Dwunastce” funkcjonuje szkolna telewizja internetowa BOLO TV.

  Zapraszamy oficjalny kanał: BOLO TV oraz na fanpage BOLO TV na Facebooku.

 • Przedmiot

  AutorTytuł

  Wydawca

  j.polski

  D. Chemperek, A. KalbarczykZrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. (cz. I i II)WSiP
  j. angielskiS. McKinlay, B. Hastings,    B. TrapnellMy Matura Success Pre-Intermediate

  Pearson

  j. angielski

  S. McKinlay, B. Hastings,   B. TrapnellMy Matura Success Intermediate

  Pearson

  j. angielski

  R. Fricker, B. Trapnell, D. ChandlerMy Matura Success Upper-IntermediatePearson
  j. angielskiJ. Wildman , F. Beddall FionaInsight Pre-IntermediateOxford University Press
  j. angielskiJ. Wildman , C. Myers , C. ThackerInsight IntermediateOxford University Press
  j. angielskiJ. WildmanInsight Upper-IntermediateOxford University Press
  j. rosyjskiM. ZybertDialog 1WSiP

  j. francuski ( A1)

  C. Himber, F. Gallon

  En action 1

  Hachette

  j. francuski ( A1+)

  M. Cocton , D. Duplex

  Saison 1

  Nowela

  j.francuski (A1)

  M. Denyer , A. Garmendia

  VO 1

  Lektorklett

  j. francuski ( A2+)

  M. Cocton

  Saison 2

  Nowela

  j. niemiecki

  N. Drabich, T. Gajownik , C. Serzysko, B. Sekulski,Infos 1b

  Pearson

  j. niemiecki

  N. Drabich, T. Gajownik,  B. SekulskiInfos 2a

  Pearson

  j. niemiecki

  A. Jarząbek, D. KoperMotive 2WSiP
  historiaR. Dolecki, K. Gutowski, J. SmoleńskiPo prostu historia

  WSiP

  wiedza o społeczeństwie

  A. JanickiW centrum uwagiNowa Era
  geografiaR. Uliszak, K. WiedermannOblicza geografii – zakres podstawowy

  Nowa Era

  biologia

  E. Bonar, W. Krzeszowiec, S. CzachorowskiBiologia na czasieNowa Era
  biologia – RW. Lewiński, J. Prokop, G. SkirmunttBiologia 1, 2

  OPERON

  chemia

  R. Hassa, A. Mrzigod, J. MrzigodTo jest Chemia. Zakres podstawowy + karty pracy ucznia

  Nowa Era

  fizyka

  M. Braun, W. Śliwa

  Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

  Zakres podstawowy

  Nowa Era

  matematyka

  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

  Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa 1.

  Zakres podstawowy i rozszerzony

  Pazdro

  informatyka

  A. GawełekInformatyka, zakres podstawowy, Odkrywamy na nowo,

  Operon

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  B. Breitkopf, M. CieślaZeszyt ćwiczeń, Po prostu EDB.WSiP

  Podstawy

  Przedsiębiorczości

  Z. Makieła, T. RachwałPodstawy przedsiębiorczości

  Nowa Era

  religia

  (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak

  Moje miejsce w Kościele

  Wydawnictwo

  Święty   Wojciech

Relacja z ubiegłorocznych "drzwi otwartych"

Dlaczego "Dwunastka"?

 • Poziom

  29 miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy.

 • Poziom

  Najlepsza szkoła humanistyczna na Dolnym Śląsku i jedna z czołowych w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (wskaźniki EWD).

 • Szanse

  100% zdawalność matury i bardzo wysoki odsetek przyjętych na studia.

 • Olimpiady

  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad – 6 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2015 Fundacji Polska Edukacja im. KEN.

 • Atmosfera

  Przyjazna atmosfera. Bezpieczna szkoła. Program adaptacyjny dla pierwszoklasistów. Szkolny Doradca Zawodowy.

 • Wymiany

  Wymiany Międzynarodowe z Niemcami, Izraelem, Ukrainą, Włochami, Francją.

Dlaczego "Dwunastka"?

 • Samorząd

  Najlepszy Samorząd Uczniowski – nagrody w latach 2011–2013 dla Najlepszego Samorządu Uczniowskiego we Wrocławiu.

 • Nauka

  Współpraca z wyższymi uczelniami – wykłady, spotkania naukowe, sesje popularnonaukowe.

 • Imprezy

  Organizacja wielu imprez (Ryk, Pyk, Kura, Beania, Międzynarodowy Dzień Kultury, konkursy o zasięgu ogólnopolskim i wrocławskim  np. Ogólnopolski Konkurs na Felieton, Konkurs Napoleoński, Konkurs o Miecz Chrobrego, Dzieli nas pół wieku, Konkurs Translatorski.

 • Grupy

  Realizacja zajęć w grupach językowych i przedmiotowych.

 • Lokalizacja

  Szkoła w centrum miasta między placem Jana Pawła II (dawny plac 1. Maja) a Dworcem Świebodzkim.