DZWONKI A
17.50–8.35
28.45–9.30
39.40–10.25
410.40–11.25
511.35–12.20
612.30–13.15
713.35–14.20
814.30–15.15
915.20–16.05
1016.10–16.55
1117.00–17.45
DZWONKI B
17.50–8.25
28.30–9.05
39.10–9.45
410.00–10.35
510.40–11.15
611.20–11.55
712.00–12.35
812.40–13.15
913.20–13.55
1014.00–14.35
11
DZWONKI C
17.50–8.20
28.25–8.55
39.00–9.30
49.35–10.05
510.20–10.50
610.55–11.25
711.30–12.00
812.05–12.35
912.40–13.10
1013.15–13.45
11

Zestawy podręczników na rok 2018/2019

Użyteczne

Dla maturzysty

 • Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym 2018r.

  Część pisemna egzaminu maturalnego
  MAJGodzina 9:00Godzina 14:00
  4piątekjęzyk polski – pp*język polski – pr*
  5,6 – sobota, niedziela
  7poniedziałekmatematyka– ppjęzyk łaciński i kultura antyczna – pp
  język łaciński i kultura antyczna – pr
   8 wtorek język angielski – pp język angielski – pr
  język angielski – dj*
  9środamatematyka – prfilozofia– pp
  filozofia– pr
  10czwartekbiologia – pp
  biologia – pr
  historia sztuki – pp
  historia sztuki – pr
  11piątekwiedza o społeczeństwie – pp
  wiedza o społeczeństwie – pr
  informatyka – pp
  informatyka –  pr
  12, 13 – sobota, niedziela
  14poniedziałekfizyka i astronomia – pp
  fizyka i astronomia / fizyka – pr
  geografia – pp
  geografia – pr
  15wtorekjęzyk niemiecki – ppjęzyk niemiecki – pr
  język niemiecki – dj
  16środachemia – pp
  chemia – pr
  historia – pp
  historia – pr
  17czwartek język rosyjski – ppjęzyk rosyjski – pr
  język rosyjski – dj①
  18piątekjęzyk francuski – ppjęzyk francuski – pr
  język francuski – dj
  19, 20 – sobota, niedziela
  21poniedziałekjęzyk hiszpański – ppjęzyk hiszpański – pr
  język hiszpański – dj
  22wtorekjęzyk włoski – ppjęzyk włoski – pr
  język włoski – dj
  23środajęzyki mniejszości narodowych – pp
  język kaszubski – pp
  język kaszubski – pr
  język łemkowski – pp
  język łemkowski – pr
  języki mniejszości narodowych – pr
  wiedza o tańcu – pp
  wiedza o tańcu – pr
  historia muzyki – pp
  historia muzyki – pr
  godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
  godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
  godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
  godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
  godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
  godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
  * pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
  ** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
  Część ustna egzaminu maturalnego
  od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja)język polski
  języki mniejszości narodowych
  język łemkowski
  język kaszubski
  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
  od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13języki obce nowożytne

   

  Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego3 lipca 2018 r
  Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach3 lipca 2018 r
  Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach3 lipca 2018 r

   

  Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  1Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00
  2Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 21–22 sierpnia 2018 r.

  Matura poprawkowa jest dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  I* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r.

  Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2018 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2018 r.

  Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (po aktualizacjach z 29 sierpnia 2017r.)

  1. język polski,
   matematyka,
   języki mniejszości narodowych
   poziom podstawowy 170min.
   poziom rozszerzony 180min.
  2. języki obce nowożytne
   poziom podstawowy 120min
   poziom rozszerzony**  – część I 120min., część II 70min.
   poziom dwujęzyczny 180min.
  3. informatyka
   poziom podstawowy** – część I 75min., część II 120min.
   poziom rozszerzony** – część I 90min., część II 150min.
  4. filozofia
   historia
   historia muzyki
   historia sztuki
   język łaciński i kultura antyczna
   wiedza o społeczeństwie
   wiedza o tańcu
   język kaszubski
   poziom podstawowy 120min.
   poziom rozszerzony 180min.
  5. biologia
   chemia
   fizyka i astronomia
   geografia
   poziom podstawowy 120min.
   poziom rozszerzony 150min.
  6. przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka – 80min.

  * Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
  ** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.
  *** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Pomoc socjalna

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  Stypendium o charakterze socjalnym. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o pomoc w roku szkolnym 2015/2016 nie może być większa niż 514 zł/ os. w rodzinie.

  Przy ustalaniu prawa do stypendium nie wlicza się do dochodu  kwot z programu 500+.  Stypendium szkolne wypłacane jest w kilku transzach na  podstawie faktur potwierdzających poniesione wydatki wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

  wnioski należy składać na drukach MOPS do 15 września 2016 w dziale świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32 we Wrocławiu

   

  http://www.wroclaw.pl/stypendia-szkolne

   

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  Pomoc realizowana poprzez zwrot poniesionych wydatków na CELE EDUKACYJNE świadczona uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak:

  • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna
  • klęska żywiołowa
  • wydatki związane z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
  • innych, szczególnych okoliczności

  bezterminowo, do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Wnioski należy składać na drukach MOPS w dziale świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32 we Wrocławiu.

   

  http://www.mops.wroclaw.pl/328-pomoc-materialna-dla-uczniow-o-charakterze-socjalnym

   

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

  W roku szkolnym 2016/2017 wyprawka przysługuje uczniom, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Wnioski należy składać na druku wniosku  do 07.09.2016 do Dyrektora Szkoły.

   

  http://www.wroclaw.pl/wyprawka-szkolna-zasady-finansowania-i-druki-wnioskow-dla-rodzicow