DZWONKI A
17.50–8.35
28.45–9.30
39.40–10.25
410.40–11.25
511.35–12.20
612.30–13.15
713.35–14.20
814.30–15.15
915.20–16.05
1016.10–16.55
1117.00–17.45
DZWONKI B
17.50–8.25
28.30–9.05
39.10–9.45
410.00–10.35
510.40–11.15
611.20–11.55
712.00–12.35
812.40–13.15
913.20–13.55
1014.00–14.35
11
DZWONKI C
17.50–8.20
28.25–8.55
39.00–9.30
49.35–10.05
510.20–10.50
610.55–11.25
711.30–12.00
812.05–12.35
912.40–13.10
1013.15–13.45
11

Zestawy podręczników na rok 2017/2018

Użyteczne

Dla maturzysty

  • Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym 2018r.

    Część pisemna egzaminu maturalnego
    MAJGodzina 9:00Godzina 14:00
    4piątekjęzyk polski – pp*język polski – pr*
    5,6 – sobota, niedziela
    7poniedziałekmatematyka– ppjęzyk łaciński i kultura antyczna – pp
    język łaciński i kultura antyczna – pr
     8 wtorek język angielski – pp język angielski – pr
    język angielski – dj*
    9środamatematyka – prfilozofia– pp
    filozofia– pr
    10czwartekbiologia – pp
    biologia – pr
    historia sztuki – pp
    historia sztuki – pr
    11piątekwiedza o społeczeństwie – pp
    wiedza o społeczeństwie – pr
    informatyka – pp
    informatyka –  pr
    12, 13 – sobota, niedziela
    14poniedziałekfizyka i astronomia – pp
    fizyka i astronomia / fizyka – pr
    geografia – pp
    geografia – pr
    15wtorekjęzyk niemiecki – ppjęzyk niemiecki – pr
    język niemiecki – dj
    16środachemia – pp
    chemia – pr
    historia – pp
    historia – pr
    17czwartek język rosyjski – ppjęzyk rosyjski – pr
    język rosyjski – dj①
    18piątekjęzyk francuski – ppjęzyk francuski – pr
    język francuski – dj
    19, 20 – sobota, niedziela
    21poniedziałekjęzyk hiszpański – ppjęzyk hiszpański – pr
    język hiszpański – dj
    22wtorekjęzyk włoski – ppjęzyk włoski – pr
    język włoski – dj
    23środajęzyki mniejszości narodowych – pp
    język kaszubski – pp
    język kaszubski – pr
    język łemkowski – pp
    język łemkowski – pr
    języki mniejszości narodowych – pr
    wiedza o tańcu – pp
    wiedza o tańcu – pr
    historia muzyki – pp
    historia muzyki – pr
    godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
    godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
    godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
    godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
    godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
    godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
    * pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
    ** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
    Część ustna egzaminu maturalnego
    od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja)język polski
    języki mniejszości narodowych
    język łemkowski
    język kaszubski
    Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
    od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13języki obce nowożytne

     

    Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego3 lipca 2018 r
    Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach3 lipca 2018 r
    Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach3 lipca 2018 r

     

    Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

    1Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00
    2Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 21–22 sierpnia 2018 r.

    Matura poprawkowa jest dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

    I* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r.

    Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2018 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2018 r.

    Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (po aktualizacjach z 29 sierpnia 2017r.)

    1. język polski,
      matematyka,
      języki mniejszości narodowych
      poziom podstawowy 170min.
      poziom rozszerzony 180min.
    2. języki obce nowożytne
      poziom podstawowy 120min
      poziom rozszerzony**  – część I 120min., część II 70min.
      poziom dwujęzyczny 180min.
    3. informatyka
      poziom podstawowy** – część I 75min., część II 120min.
      poziom rozszerzony** – część I 90min., część II 150min.
    4. filozofia
      historia
      historia muzyki
      historia sztuki
      język łaciński i kultura antyczna
      wiedza o społeczeństwie
      wiedza o tańcu
      język kaszubski
      poziom podstawowy 120min.
      poziom rozszerzony 180min.
    5. biologia
      chemia
      fizyka i astronomia
      geografia
      poziom podstawowy 120min.
      poziom rozszerzony 150min.
    6. przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka – 80min.

    * Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
    ** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.
    *** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Pomoc socjalna

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

    Stypendium o charakterze socjalnym. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o pomoc w roku szkolnym 2015/2016 nie może być większa niż 514 zł/ os. w rodzinie.

    Przy ustalaniu prawa do stypendium nie wlicza się do dochodu  kwot z programu 500+.  Stypendium szkolne wypłacane jest w kilku transzach na  podstawie faktur potwierdzających poniesione wydatki wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

    wnioski należy składać na drukach MOPS do 15 września 2016 w dziale świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32 we Wrocławiu

     

    http://www.wroclaw.pl/stypendia-szkolne

     

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

    Pomoc realizowana poprzez zwrot poniesionych wydatków na CELE EDUKACYJNE świadczona uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak:

    • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna
    • klęska żywiołowa
    • wydatki związane z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
    • innych, szczególnych okoliczności

    bezterminowo, do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Wnioski należy składać na drukach MOPS w dziale świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32 we Wrocławiu.

     

    http://www.mops.wroclaw.pl/328-pomoc-materialna-dla-uczniow-o-charakterze-socjalnym

     

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej

    W roku szkolnym 2016/2017 wyprawka przysługuje uczniom, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

    Wnioski należy składać na druku wniosku  do 07.09.2016 do Dyrektora Szkoły.

     

    http://www.wroclaw.pl/wyprawka-szkolna-zasady-finansowania-i-druki-wnioskow-dla-rodzicow