Dyrekcja Szkoły

Dyrektor

Dyrekcja Szkoły

dr Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany, profesor oświaty.

Wykształcenie: Tytuł doktora nauk humanistycznych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w Międzynarodowym programie „Smart”.

Nagrody: Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji w 2009r.; Nagrodą Kuratora w latach 1992, 1995, 1998, 2005 oraz Nagrodą Prezydenta Miasta w latach 1996 i 2008.

Publikacje: Autorka 33. publikacji i artykułów w czasopismach naukowych z zakresu demografii historycznej i dydaktyki historii.

Klasy wychowawcze: IVC (1991 r.) Jedyne wychowawstwo pozostało brzemienne w skutkach – na pamiątkę został jamnik.

Inne: W LO nr XII od 1986r. W latach 1990–1992 pełniła w szkole funkcję wicedyrektora LO nr XII. Od 1992r. Dyrektor Szkoły.

Brała udział w programach NOWA MATURA i „SMART”, przygotowujących nowy system egzaminacyjny w Polsce. Jest ekspertem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. W latach 1994–1999 kierowała zespołem historyków w ramach programu NOWA MATURA. Jest członkinią Stowarzyszenia Nauczycieli Historii.

Podczas jej kadencji w 1998r. LO nr XII przystąpiło do realizacji pilotażowego programu.

Klęskę żywiołową, którą była powódź z 1997r., Pani Dyrektor potrafiła obrócić na korzyść szkoły. Dzięki jej energii i umiejętności pozyskiwania sponsorów (np. Bank Światowy czy Plus GSM) nie tylko usunięto zniszczenia, ale przeprowadzono remont generalny szkoły i podwyższono jej standard.

Mąż – Marek – jest absolwentem LO nr XII.

telefon: 071 359 37 73

email: dordylowska@lo12.wroc.pl

Wicedyrektor

Dyrekcja Szkoły

Agnieszka Wrońska

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Tytuł magistra filologii angielskiej. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Nagrody: Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2012r. Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta w 2014r. oraz Nagrodą Dyrektora w latach 2000/2004/ 2006/2010/2013 r.

Klasy wychowawcze: klasa F, rocznik 2002-2005.

Inne: W LO nr XII od 1999 r. W międzyczasie przewodnicząca Zespołu Języków Obcych oraz Komisji Rekrutacyjnej. Od 2007 r. Wicedyrektor Szkoły.

Wdrożyła elektroniczny system monitorowania postępów i frekwencji uczniów w szkole. W codziennej pracy stosuje nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwiające wgląd w bieżącą sytuację w szkole. Promuje ciekawe i nowatorskie rozwiązania dydaktyczne i scenariusze zajęć lekcyjnych wdrażane w szkole.

Odpowiedzialna za „dzień codzienny” w Szkole.

telefon: 071 359 37 73 w.25

email: awronska@lo12.wroc.pl