Dzieli nas pół wieku

REGULAMIN KONKURSU
„Dzieli nas pół wieku”

XII EDYCJA – 2017

1. Celem konkursu jest międzypokoleniowa integracja, zbliżenie między młodzieżą a osobami starszymi,
zmiana i pogłębienie postrzegania osób starszych przez młodzież, rozwijanie empatii i uważności.

2. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
a patronat nad konkursem objęła pani poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg.

3.  Konkurs adresowany jest do uczniów wrocławskich szkół podstawowych,
ponadgimnazjalnych i gimnazjów, którzy:

 • akceptują warunki konkursu i na piśmie wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku w celach wynikających z konkursu;
  w wypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest także zgoda ich opiekunów prawnych, którą należy dołączyć do przesłanych dokumentów

  • (formularze są do pobrania na stronie www.lo12.wroc.pl)

  ZGODA do pobrania

 • prześlą lub przyniosą swoje prace do 10 maja 2017 r. na adres LO nr XII we Wrocławiu (plac Orląt Lwowskich 2a, 50-605 Wrocław);

4. Przedmiotem konkursu jest portret osoby starszej od autora/autorki pracy o co najmniej 50 lat.
Portret może być:

 • literacki (proza lub wiersz) – UWAGA: chodzi o portret, charakterystykę –
  biografie ani wspomnienia nie będą brane pod uwagę,
 • fotograficzny,
 • plastyczny (dowolna technika).

Wymogi techniczne prac:

a)      tekst: max 4 strony tekstu, czcionka 14, pojedynczy odstęp między wierszami (interlinia 1).

b)     fotografia: format nie mniejszy niż 20 cm x 30 cm

c)      praca plastyczna: dowolna.

Prace powinny być oznaczone godłem. Dane Autora (imię i nazwisko, data urodzenia, szkoła, klasa, numer telefonu, nazwisko nauczyciela-opiekuna) oraz oświadczenia zgody na udział,
przetwarzanie danych oraz upowszechnianie wizerunku, prosimy zamieścić w osobnej zaklejonej kopercie oznaczonej  tym samym godłem co praca.
Odpowiednie formularze znajdują się na stronie internetowej LO nr XII.

5. XII edycja Konkursu trwa od 3 marca 2017 do 8 czerwca 2017 r.
Prace należy przesłać na adres Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu  do 10 maja 2017 r.
znaczenie ma data stempla pocztowego.
Prace można też przynosić osobiście, szkoła jest otwarta w dni robocze od 7.00 do 20.00.
Adres szkoły: Plac Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław.

6. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową,
składającą się z osób wskazanych bądź zaproszonych przez Dyrektora LO XII.

7.  Komisja konkursowa wybierze laureatów w każdej z trzech kategorii.
Prace literackie i plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

8. Laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe, w tym roku ufundowane przez wrocławską księgarnię „za Rogiem”, Radę Szkoły LO nr XII oraz LO nr XII.

9. Dwie główne Nagrody Konkursu, wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim,
ufundowane przez panią poseł do Parlamentu Europejskiego Lidię Geringer de Oedenberg, zostaną przyznane autorom najlepszej pracy literackiej i najlepszej pracy plastycznej. Laureatem Głównej Nagrody konkursu może zostać osoba, która do końca października 2017r. ukończy 16 lat, ma polskie obywatelstwo, mieszka na Dolnym Śląsku lub Opolszczyźnie, nie była dotąd na zaproszenie Pani Poseł w Parlamencie Europejskim.

10. Z przebiegu prac Komisji zostanie sporządzony protokół, który w terminie do dnia 30 maja 2017  zostanie umieszczony na stronie internetowej LO nr XII: www.lo12.wroc.pl

11. Wręczenie nagród odbędzie się 8  czerwca  o godz. 17.00 w gmachu LO nr XII we Wrocławiu.

12. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wyniku konkursu i ewentualnej nagrodzie telefonicznie
lub pocztą elektroniczną

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo i nieczytelnie podane dane,
które uniemożliwiają odszukanie laureata, któremu przyznano nagrodę.

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu
a także możliwość ewentualnego odwołania konkursu.

130703125046

Prace konkursowe uczniów Szkoły Podstawowej

Emilia BiskupSP 40_dzielinas
Emilia Biskup

Victoria WróbelSP 40_dzielinas
Victoria Wróbel