Miecz Chrobrego

XIII WROCŁAWSKI KONKURS O MIECZ BOLESŁAWA CHROBREGO

„POLSKA W CZASACH MONARCHII WCZESNOPIASTOWSKIEJ”

Regulamin konkursu

Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego jest organizatorem konkursu historyczno-artystycznego „Polska w czasach monarchii wczesno-piastowskiej”.

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Szkoła wystawia 3-osobowe drużyny.
Szkoła może wystawić więcej niż jedną drużynę.
Rywalizują one w dwóch etapach w następujących konkurencjach:
Eliminacje
– praca plastyczna – karykatura postaci z okresu wczesnopiastowskiego w formacie A3 lub A4
– film – koronacja Bolesława Chrobrego
(maksymalny czas 5 minut – technika dowolna nagrany na płytę lub pendrive)
Finał
– test historyczny poświęcony czasom pierwszych Piastów
– MasterChef Chrobry – ciastko Bolesława Chrobrego
Nagrody
1. Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę główną
w postaci miecza Bolesława Chrobrego.
2. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach
otrzymają dyplomy i nagrody książkowe
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły
www.lo12.wroc.pl
Pytania proszę kierować na adres:
zjaskolski@lo12.wroc.pl
Uczestników konkursu prosimy o wypełnienie zgody
na przetwarzanie danych osobowych, która znajduje się
w regulaminie i na stronie szkoły.
Prosimy o podanie adresu e-mail nauczyciela-opiekuna.

Do 5 stycznia 2018 r. uczestnicy powinni dostarczyć do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego Nr XII pracę plastyczną i płytę z filmem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

A. Przy ocenie filmu będą uwzględniane:
 pomysł
 technika wykonania
 nawiązanie do faktów historycznych
B. Przy ocenie pracy plastycznej:
 nawiązanie do epoki historycznej
 estetyka wykonania
 pomysłowość

Prace powinny być podpisane przez autora.
Prosimy także o podanie składu drużyny oraz nazwy szkoły.

Najlepsze drużyny zostaną zaproszone na etap finałowy,
który odbędzie się 15 lutego 2018 roku
w Liceum Ogólnokształcącym Nr XII.
(finaliści zostaną powiadomieni drogą elektroniczną
oraz poprzez stronę internetową LO Nr XII)

Na etap finałowy składają się dwie części:
A. prezentacja przepisu i ciastka
Przy ocenie będą uwzględniane:
 sposób prezentacji przepisu
 walory ciastka

B. Test
Przedstawiciele drużyn (jedna osoba) piszą test poświęcony czasom pierwszych Piastów (od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego)
ze szczególnym uwzględnieniem panowania Bolesława Chrobrego.
Pytania zostaną ułożone na podstawie lektur z niżej podanej listy:
LEKTURY:
a) Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski
„Poczet polskich królów i książąt”, T.1,
rozdziały od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego
b) Władcy Polski, kolekcja Hachette t.1-7

Wrocław, dnia ………………………………………………………r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
Wrocławskiego Konkursu o miecz Bolesława Chrobrego
„POLSKA W CZASACH MONARCHII WCZESNOPIASTOWSKIEJ”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych uczestnika Wrocławskiego Konkursu o miecz Bolesława Chrobrego „POLSKA W CZASACH MONARCHII WCZESNOPIASTOWSKIEJ” edycja 2017/2018 (zwanego dalej Konkursem):

…………………………………………………………………….……………………….…..,
imię i nazwisko uczestnika Konkursu

…………………………………………………………………….……………………….……

…………………………………………………………………….……………………….……
nazwa i adres szkoły

przez
Liceum Ogólnokształcącym Nr XII im. Bolesława Chrobrego z siedzibą we Wrocławiu,
pl. Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław reprezentowanym przez
Dyrektora – Danutę Daszkiewicz-Ordyłowską
w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu

zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Dyrektora Liceum Ogólnokształcącym Nr XII im. Bolesława Chrobrego, pl. Orląt Lwowskich 2a,
53-605 Wrocław. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu
o wyrażone zgody.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika Konkursu, Zgodnie
z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DzU 2006 nr 90, poz. 631).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku uczestnika Konkursu poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu oraz na tablicach ściennych i w folderach szkolnych do celów informacyjnych, marketingowych
i promocji szkoły.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

……………………………………………………………….……………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia