Szkolny Poliglota

logo kol. klasyczny       logo-wsf


Wrocławski Konkurs

Szkolny Poliglota
X edycja

Czyli: jak biegły jesteś w językach obcych?

Organizator konkursu:

Liceum Ogólnokształcące nr XII
Im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
Pl. Orląt Lwowskich 2a
Tel. 071/359-37-73
Tel. pokój naucz. 71/359 40 50

Partner konkursu:

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
ul. Sienkiewicza 32
50-335 Wrocław
www.wsf.edu.pl

 

Rejestracja i informacje:

p. Beata Dzięgielewska, p. Anna Gil-Kisiecka

email: szkolnypoliglota@gmail.com

 

Formularz zgłoszeniowy – lista uczestników

Tytuł Wrocławskiego „Szkolnego Poligloty” uzyskuje uczeń, który wykaże się
najlepszą znajomością dwóch języków obcych:

► języka angielskiego i języka niemieckiego
lub
► języka angielskiego i języka francuskiego

Ale to nie wszystko! Uczestnicy Konkursu ponadto zmierzą się z pytaniami dotyczącymi, m. in. geografii, historii, kultury, znanych osobistości, muzyki (również młodzieżowej) i życia codziennego krajów  anglo-, niemiecko- i francuskojęzycznych.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych,
  dla których wybrane języki konkursowe są językami obcymi.
 2. Celem Konkursu jest propagowanie umiejętności biegłego posługiwania się więcej niż jednym językiem obcym oraz znajomości wybranych aspektów z zakresu geografii, historii oraz kultury krajów anglo- niemiecko- i francuskojęzycznych.
 3. Zawody przeprowadzane w ramach Konkursu są trójstopniowe:

Etap I – szkolny
(test gramatyczno-leksykalny z dwóch wybranych języków)

Etap II – międzyszkolny
(test gramatyczno-leksykalno-realioznawczy z dwóch języków obcych)

Etap III – finałowy (turniej: ”speech” i quiz realioznawczy)

4. REJESTRACJA I ORGANIZACJA KONKURSU

Do 28 października 2016 r. szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w Konkursie rejestrując się.
Aby to zrobić, należy przesłać e-mail na adres szkolnypoliglota@gmail.com, w którym podane będą:

 • · W temacie wiadomości:
 1. SZKOLNY POLIGLOTA oraz pełna nazwa szkoły,
  np.: „Szkolny Poliglota, Liceum Ogólnokształcące nr XII we Wrocławiu.”
 • · W treści wiadomości należy podać:
 1. Imię i nazwisko jednego nauczyciela koordynującego przebieg Konkursu w swojej szkole.
 2. Pełną nazwę i adres szkoły.
 3. Jeden kontaktowy adres e-mail – niezbędny do przesłania danych (loginu i hasła) do logowania na platformie e-learningowej WSF, wraz z instrukcją dla nauczyciela koordynującego przebieg Konkursu w danej szkole.
  Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności podanego adresu e-mail.
 4. Listę uczniów zgłoszonych do Konkursu z danej szkoły przygotowaną w pliku Excel, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Lista powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika, numer PESEL, nazwę szkoły oraz wybraną parę języków (angielski i niemiecki lub angielski i francuski).

Listy uczniów zgłoszonych do Konkursu, zawierające dane do logowania dla każdego uczestnika zgłoszonego do Konkursu zostaną przesłane pocztą elektroniczną do szkół w dniu 3 listopada 2016 r. (czwartek) na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Uwaga! Należy potwierdzić odbiór wiadomości zawierającej załącznik
w postaci listy z danymi do logowania na platformę WSF.

W przypadku nieotrzymania wiadomości z danymi do logowania na platformę WSF,
należy skontaktować się z LO nr XII najpóźniej do dnia 4 listopada 2016 r. (piątek)
(tel. 71-359 37 73 lub pok. naucz.  71-359 40 50).

Zgłoszenie do Konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody uczestnika i rodziców uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu – zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego oraz Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest TUTAJ.

5. Terminy, forma i miejsce poszczególnych etapów Konkursu:

Etap I

8 listopada 2016 r. (wtorek), 90 min. w godz. pomiędzy 08:00 a 16:00

wszyscy chętni uczniowie w pracowniach komputerowych w swoich szkołach
– 2 testy gramatyczno-leksykalne rozwiązywane on-line na platformie e-learningowej WSF

Nad przebiegiem I etapu czuwa Szkolna Komisja Konkursowa (Komisja) powołana przez dyrektora szkoły biorącej udział w Konkursie. Komisja ustala, ogłasza i upublicznia w szkole miejsce i godziny, w których można przystąpić do rozwiązywania zadań konkursowych.

Testy konkursowe udostępnione są na platformie cyfrowej e-learning.wsf.edu.pl i rozwiązywane przez uczniów elektronicznie w szkolnych salach komputerowych. Uczniowie pracują samodzielnie – przy oddzielnych stanowiskach komputerowych rozwiązują testy konkursowe w trybie on-line. Po włączeniu komputera uczeń wchodzi na stronę e-learning.wsf.edu.pl. Po upewnieniu się, że wszyscy uczniowie otworzyli tę stronę, nadzorujący nauczyciel przekazuje uczniom na paskach papieru indywidualne loginy i hasła dostępu do platformy e-learningowej (dane przesłane na adres e-mail wskazany przy zgłoszeniu). Na hasło nauczyciela wszyscy logują się na platformę e-learningową. Następnie klikają w link do testu konkursowego i przystępują do rozwiązywania testów. Każdy z uczestników ma do rozwiązania dwa testy – test z języka angielskiego oraz test z drugiego języka obcego (niemieckiego lub francuskiego).
Uczestnicy wypełniają testy on-line składające się z około 60 – 70 pytań każdy.

Na rozwiązanie każdego testu uczestnicy mają po 45 minut. Od momentu wyświetlenia się danego testu do przesłania rozwiązań (przycisk „zatwierdź wszystkie i zakończ”), uczeń ma łącznie 90 minut (45 min. + 45 min.) na rozwiązywanie zadań konkursowych. Po zakończeniu pierwszego testu uczeń powinien niezwłocznie przystąpić do rozwiązywania drugiego testu. Uczniowie powinni na bieżąco kontrolować czas wykonywania obu testów. Dla ułatwienia, na stronie otwartego przez uczestnika testu wyświetlać się będzie zegar, który wskaże, ile czasu pozostało do zakończenia. Aby wyniki pracy ucznia zostały zapisane w systemie, uczeń powinien kliknąć przycisk “zatwierdź wszystkie i zakończ” po zakończeniu rozwiązywania każdego z testów, ale przed upływem 45 minut.
W przypadku niezakończenia testu przez uczestnika, po 45 minutach, test zamknie się automatycznie, a wynik zostanie wyświetlony i zapisany.
Uwaga! W tej sytuacji nie ma gwarancji zapisania wszystkich rozwiązań w systemie.

Wynik uzyskany przez ucznia, który poprawnie zakończył i zapisał test wyświetla się automatycznie na ekranie komputera i nie obejmuje oceny zadania otwartego.

Ważne! Uczestnik posiada możliwość jednorazowego przystąpienia do każdego z dwóch wybranych przez siebie testów na platformie konkursowej. W przypadku, gdy uczeń zakończy test z pierwszego języka w czasie krótszym niż 45 minut, może przystąpić do rozwiązywania testu z drugiego języka.
Czas „zaoszczędzony” przy rozwiązywaniu pierwszego testu nie jest doliczany do czasu na rozwiązywanie testu drugiego.

Z każdego testu należy uzyskać wynik co najmniej 45%. Komisja nie sprawdza prac konkursowych w I etapie konkursu. Wyniki są generowane przez system i wyświetlane na monitorze komputera w momencie zakończenia pracy przez ucznia, a następnie automatycznie zapisywane w bazie danych konkursu na platformie WSF.

Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowanych zostaje maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów z obu testów łącznie, przy czym wyniki uzyskane z każdego z dwóch testów muszą wynosić minimum 45%. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez uczestników, o kwalifikacji do kolejnego etapu konkursu decyduje ocena pytania otwartego dokonana przez organizatora konkursu.
Dane uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu są przesyłane do szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, najpóźniej do dnia 22 listopada 2016r. (wtorek).

Etap II :

10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 13.30
w  LO nr XII  we Wrocławiu

– po  trzech  najlepszych uczniów  z  każdej szkoły
(2 testy zawierające zagadnienia gramatyczne, leksykalne i realioznawcze)

Na test składa się ok. 80 pytań, z czego 20% stanowią pytania z wiedzy o krajach anglo-, niemiecko- bądź francuskojęzycznych. W wypadku uzyskania równej liczby punktów przez kilku uczestników o wyłonieniu finalistów będzie decydowało ostatnie pytanie (krótka wypowiedź w języku obcym).

Wyniki będą podane do 27 stycznia 2017 r. (piątek)
Każda szkoła zostanie powiadomiona pocztą elektroniczną o wynikach i wyłonionych Finalistach.

Do ostatniego, III etapu przechodzi 8 najlepszych uczestników.

Etap III (finał):

16 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00
w LO nr XII  we Wrocławiu

Finał:

Finał odbywa się w formie ustnej w wybranych językach obcych.
Finał przeprowadza Finałowa Komisja Konkursowa.

A – quiz realioznawczy dotyczący krajów wybranych obszarów językowych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego) – kilka pytań z wiedzy o wybranych krajach dotyczących m.in. geografii, szeroko rozumianej kultury, filmu, muzyki, literatury, historii, znanych osobistości polityki, sportu, show biznesu, a także tradycji świątecznych, kulinariów, życia codziennego itp.
B – 2 – 3 min. „speech”
– finaliści prezentują swoje umiejętności językowe, wypowiadając się na określone, losowo wybrane tematy, w dwóch językach.

6. Zagadnienia konkursowe:

A – gramatyczno – leksykalne: zawarte w standardach wymagań dotyczących egzaminów maturalnych z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym.
B – zagadnienia realioznawcze dotyczące krajów wybranych obszarów językowych:
– geografia turystyczna;
– architektura, sztuka i zabytki;
– najważniejsze zagadnienia z historii;
– sławne nazwiska i tytuły dzieł literackich, muzycznych i filmowych;
– kulinaria;
– ogólna wiedza o życiu codziennym danego kraju.

7. Ogłoszenie wyników

Finałowa Komisja Konkursowa, powołana w LO nr XII, w skład której wchodzą nauczyciele Szkoły oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, przeprowadza finał, ocenia uczestników i ogłasza wyniki dnia 16 marca 2017 r.

8. Nagrody

NAGRODA GŁÓWNA

ufundowany przez
Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu
semestralny kurs wybranego języka obcego
w szkole językowej we Wrocławiu

Ponadto, finaliści Konkursu otrzymają inne nagrody ufundowane przez:
LO nr XII we Wrocławiu
oraz
Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu, a także wydawnictwa językowe.

9. Tryb odwoławczy

Od decyzji Finałowej Komisji Konkursowej przysługuje odwołanie pisemne do organizatora Konkursu zawierające umotywowane zastrzeżenia do warunków i formy organizacji konkursu lub zastrzeżenia merytoryczne, wnoszone w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

10. Organizatorzy przebiegu konkursu

Nauczyciele języków obcych LO nr XII:
p. Beata Dzięgielewska – nauczycielka języka niemieckiego
p. Anna Gil-Kisiecka – nauczycielka języka angielskiego
p. Patrycja Machowiec – nauczycielka języka francuskiego

11. Informacji udzielają:

p. Beata Dzięgielewska oraz p. Anna Gil-Kisiecka: szkolnypoliglota@gmail.com

tel. 071/ 359 40 50 (pokój nauczycielski)

lub   tel. i  fax    071/359 37 73 (sekretariat)


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w tegorocznej edycji,
a nauczycieli języków obcych prosimy, jak co roku, o szerokie rozpropagowanie Konkursu.