Turniej Wiedzy o Francji

turniej wiedzy o Francji

 

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O FRANCJI

Czyli: co wiesz po polsku o Francji i Francuzach?

XII edycja

ROK SZKOLNY 2017/ 2018 

Organizator konkursu:Liceum Ogólnokształcące nr XII
Im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
Pl. Orląt Lwowskich 2a
Tel. 071/359-37-73
Tel. pokój naucz. 71/359 40 50

Partner konkursu:
Alliance Française
III piętro Biblioteka Dolnośląska Rynek
58, 50-116 Wrocław
tel. 71 344 22 72
e-mail: sekretariat@alliance.wroclaw.pl

Rejestracja i informacje:
Jadwiga Listwan
jlistwan@lo12.wroc.pl
jlistwan08@gmail.com

1. CELEM TURNIEJU jest rozbudzenie zainteresowania naszej młodzieży krajem, który zainicjował stworzenie Europy bez granic, pogłębienie wiedzy o Francji oraz promowanie nauczania języka francuskiego w regionie Dolnego Śląska.

2. UCZESTNIKAMI TURNIEJU są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Kandydatów do Turnieju zgłaszają  nauczyciele szkoły najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem I etapu.

3. ETAPY TURNIEJU
I ETAP – SZKOLNY (przeprowadzany na terenie każdej ze zgłoszonych do Turnieju szkół)
II ETAP – MIĘDZYSZKOLNY (przeprowadzany w LO Nr XII)
III ETAP – FINAŁOWY (przeprowadzany w LO Nr  XII )
Uczestnicy Turnieju przygotowują się samodzielnie korzystając z opieki szkoły i pomocy nauczyciela.

4. ORGANIZACJA I TERMINARZ TURNIEJU w bieżącym roku szkolnym 2016/2017. Nad przebiegiem I etapu czuwa Komisja powołana przez Dyrektora szkoły. Uczestnicy odpowiadają na pytania w języku polskim.

·  W terminie do1 23 listopada 2017 do godziny 11:00 nauczyciele przesyłają listy uczestników Turnieju na adres mailowy LO Nr XII  sekretariat@lo12.wroc.pl  z dopiskiem Turniej  Wiedzy o Francji ( dla Pani Jadwigi Listwan) ewentualnie na adres służbowy jlistwan@lo12.wroc.pl


·  Do zgłoszenia nauczyciele dołączają:

 • Ilość uczniów w I etapie
 • Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna konkursu oraz  swój  adres mailowy
 • Adres mailowy szkoły

·  W dniu  28 listopada LO Nr XII przesyła (pocztą elektroniczną) formularze testów do I etapu konkursu wraz z kluczem odpowiedzi wszystkim zgłoszonym szkołom.
W przypadku nieotrzymania materiałów komisja szkolna powinna skontaktować się z LO Nr XII – tel. 71 359 37 73

·  I etap Turnieju odbędzie się 30 listopada (czwartek) o godz. 11:00. Uczestnicy odpowiadają na 35 pytań ( w formie pisemnej ). Czas trwania konkursu: 40 minut

·  Do 7 grudnia komisje szkolne przesyłają nazwiska dwojga uczestników z największą ilością punktów, którzy zakwalifikowali się do II etapu Turnieju na adres elektroniczny LO Nr XII z dopiskiem „Turniej Wiedzy o Francji” lub na adres jlistwan@lo12.wroc.pl

·  II etap Turnieju, w formie pisemnej ( 40 pytań ) odbędzie się dnia 4 stycznia (czwartek) 2018r. o godz. 11:00  w LO XII  im. B. Chrobrego,   pl. Orląt Lwowskich 2a, we Wrocławiu.

·   Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy dostarczyć do organizatorów zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Turnieju wiedzy o Francji oraz opiekuna uczniów biorących udział w konkursie ( formularz do pobrania).

·   Do III etapu-finału przechodzi 10 uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w II etapie.
Finaliści odpowiadają  na 6 pytań ( z zagadnień konkursowych ) oraz  prezentują jurorom i uczestnikom Turnieju 3-4 minutową wypowiedź na jedno z wybranych  zagadnień konkursowych: historia, literatura, obyczaje, ciekawostki związaną z Francją lub Francuzami. (Jeśli prezentacja przekroczy określony czas przewidziany w regulaminie, komisja ma prawo przerwać wypowiedź).

·  Jeśli prezentacja finalisty jest przygotowana na nośniku elektronicznym to proszę przekazać ją osobiście do sekretariatu LO Nr XII we Wrocławiu (pl. Orląt Lwowskich 2a) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: jlistwan@lo12.wroc.pl najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem finału (czyli do 12 lutego 2018r. do godziny 11.00), gdyż nasi technicy muszą ją skonfigurować.

·  III etap – FINAŁ odbędzie się 15 lutego (czwartek) 2018r. o godz. 11:00 w LO Nr XII w formie teleturnieju przed zgromadzoną publicznością

5.  ZAGADNIENIA KONKURSOWE
•  Geografia turystyczna Francji
•  Architektura, sztuka i zabytki
•  Najważniejsze zagadnienia z historii Francji
•  Epoki literackie, pisarze francuscy i ich najważniejsze utwory
•  Sławne nazwiska
•  Ogólna wiedza o współczesnej Francji; ciekawostki
•  Piosenka francuska

6. NAGRODY:
NAGRODA GŁÓWNA
ufundowany przez Alliance Française we Wrocławiu semestralny kurs języka francuskiego na wybranym poziomiePonadto, finaliści Konkursu otrzymają inne nagrody ufundowane przez:
LO nr XII we Wrocławiu, a także wydawnictwa językowe.

7.  TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji Komisji Turnieju Wiedzy o Francji przysługuje odwołanie pisemne z umotywowanym zarzutem merytorycznym lub formalnym do organizatora konkursu w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu

8.  ORGANIZATORZY PRZEBIEGU KONKURSU
Jadwiga Listwan – nauczyciel języka francuskiego – LO Nr XII im. Bolesława Chrobrego: jlistwan08@gmail.com  lub jlistwan@lo12.wroc.plPatrycja Machowiec – nauczyciel języka francuskiego – LO Nr XII im. B. Chrobrego Renata Kalińska-Delipacy – doradca metodyczny WCDN – renata.delipacy@wp.pl

Przykładowe pytania

 1. Z ilu departamentów składa się region Korsyki?
 2. Czym są paryskie: Le Lido, Les Folies Bergères, Le Moulin Rouge?
 3. Podaj imiona braci Lumière ( kinematografów francuskich)
 4. Turyści, z jakich krajów najczęściej odwiedzają Francję? Podaj 3 narodowości
 5. Który francuski impresjonista ma przydomek malarz tancerek?
 6. Podaj datę wydania edyktu nantejskiego, podpisanego przez króla Francji Henryka IV?
 7. Podaj nazwę najdłuższej rzeki w Francji.
 8. Jakie francuskie miasto było siedzibą papiestwa w latach 1309-1377?
 9. Za panowania, którego władcy Francja przyjęła chrzest?
 10. W którym pałacu można podziwiać Salę Zwierciadlaną?
 11. Podaj pseudonim artystyczny bardzo znanej francuskiej piosenkarki – Edith Giovanny Gassion, która zaśpiewała m.in. piosenkę „Milord”, „Padam.. Padam”

Zgoda na przetwarzanie danych w II etapie konkursu