Zapomni Rossiju/ Zapamiętaj Rosję

zapamietaj rosiju

KONKURS ZAPOMNI ROSSIJU/ ZAPAMIĘTAJ ROSJĘ

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
ZAPOMNI ROSSIJU/ ZAPAMIĘTAJ ROSJĘ
2017/2018

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Rosją – jej językiem, kulturą, historią itp.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1–3 gimnazjów i klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy konkursu: Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Zgłoszenie do konkursu:
Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest wypełnienie przez zespoły 2-osobowe (jedna osoba przystąpi do wypełniania testu językowo-realioznawczego; druga – będzie odpowiedzialna za działanie artystyczne – od tej osoby nie jest wymagana znajomość języka rosyjskiego)  karty zgłoszeniowej (dowolna liczba drużyn z każdej szkoły), opieczętowanie jej i wysłanie pod adres:
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 2a,
53-605 Wrocław w terminie do 20.10.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów  na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu (podpis na karcie zgłoszeniowej – uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia, nie może uczestniczyć w konkursie.

Konkurs realizowany jest poprzez metodę projektu multimedialnego i wymaga od uczniów wykazania się umiejętnościami interdyscyplinarnymi.

Konkurs składa się z dwóch kategorii stałych:

 • a) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY
  (w języku polskim – część realioznawcza i języku rosyjskim – część językowa);
 • b) DZIAŁANIE ARTYSTYCZNE (w języku polskim);

którym corocznie przypisywane będą określone tematy.

W roku szkolnym 2017/2018 tematami są:

 • a) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY – zakres leksykalno-gramatyczny podstawy programowej z języka rosyjskiego (odpowiednio: gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna) oraz znajomość lektur. Test rozwiązuje jedna osoba z drużyny.
 • b) DZIAŁANIE ARTYSTYCZNE – stworzenie pracy pisemnej (w dowolnej formie) inspirowanej słowami Dmitirja Głuchowskiego:

„- Nieczęsto bywają tu obcy? – popatrzyła na Leonida
– Sam jestem tu obcy – muzyk wzruszył ramionami.
– To gdzie jesteś u siebie?
– W miejscu, gdzie ludzie (…) rozumieją, że samo żarcie człowieka nie zbawi.”

Działanie artystyczne wykonuje drużyna, wg ustalonego przez nią podziału.

Objętość pracy musi zawierać się pomiędzy 2 a 4 stronami a4, zapisanymi czcionką 12 Times New Roman, interlinia 1,5 – standardowe marginesy. Dodatkowo każdy zespół wykona jedną fotografię, której zadaniem będzie zilustrowanie pracy pisemnej.

Realizacje kategorii b) należy wysłać mailem pod adres zapamietajrosje@gmail.com do dnia 06.11.2017 r.Zdjęcia konkursowe zostaną one umieszczone na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego Nr XII  oraz na facebookowej stronie konkursu.

Kategoria b) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY odbędzie się w szkołach macierzystych dnia 31.10.2017r. Testy wraz z kluczem odpowiedzi zostaną przesłane opiekunom drużyn mailem najpóźniej
26.10.2017 r. Opiekunowie odpowiedzialni są za prawidłowe przeprowadzenie testu.  45-minutowy test powinien rozpocząć się o godz. 12.00 –  test pisze jedna osoba z drużyny. Po zakończeniu testu i jego sprawdzeniu Opiekunowie wysyłają drogą mailową (pod adres zapamietajrosje@gmail.com )
liczbę zdobytych punktów – do dnia 06.11.2017 r.

§ 3
Komisja

 • Dyrektor LO nr XII we Wrocławiu powołuje komisję konkursową.
 • Do zadań komisji należy:
  * ocena prac uczestników konkursu;
  * wyłonienie finalistów i laureatów konkursu.
 • Decyzja komisji, dotycząca wyłonienia finalistów i laureatów, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§4 Zasady konkursu

 • Konkurs jest jednoetapowy (składający się z dwóch kategorii).

§ 5
Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, w dniu 24.11.2017 r. o godz. 12.00. Organizator konkursu nie pokrywa kosztu przejazdu uczestników na galę finałową.

Laureaci i finaliści zostaną powiadomieni mailowo o miejscu i dacie gali. Informacje te będą również dostępne na stronie internetowej konkursu (http://www.lo12.wroc.pl) oraz na Facebooku.

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane uczestnikom gali i wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

LEKTURY:
* Podręczniki szkolne (historia, język polski, geografia, biologia).
* Jan Tomkowski, Literatura powszechna według Jana Tomkowskiego, Warszawa 2000, s. 174–195, 258–273.
*Historia literatury światowej XX wiek – poezja, red. Marian Szulc, Kraków 2005, s. 5–16,  213–276.
Historia literatury światowej pozytywizm, realizm, red. Marian Szulc, Kraków 2005, s. 175–270.

Gdyby ktoś z Państwa miał kłopoty z dotarciem do lektur, zapraszamy do skorzystania ze skanów
Zapraszamy na stronę Zapomni Rossiju/ Zapamiętaj Rosję na Facebooku
Sponsorzy nagród:

 1. Rada Szkoły przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XIIwe Wrocławiu
 2. Centrum Języka Rosyjskiego w IFS UWr.
 3. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego w Warszawie
 4. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Zapraszamy na stronę Zapomni Rossiju/ Zapamiętaj Rosję na Facebooku!