Międzyszkolny konkurs na kryminał

REGULAMIN
III EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU NA KRYMINAŁ
ZBRODNIA nie/DOSKONAŁA

Regulamin sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  (Dz.U.z 2002r. Nr13, poz.125.).

Organizator:
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego pl. Orląt Lwowskich 2a we Wrocławiu i
Szkoła Podstawowa Nr 66  im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu ul. Edwarda Dembowskiego 39 we Wrocławiu;

Koordynatorki:
Diana Gawinecka-Laubner (nauczycielka języka polskiego w LO XII)
Małgorzata Woźniak (nauczycielka języka polskiego w SP Nr 66 )

Sponsorzy:
LO Nr XII we Wrocławiu;
Szkoła Podstawowa Nr 66 we Wrocławiu;

Odbiorcy:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych ostatnich klas i szkół średnich z klas I-III.
Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech uczestników.

Zagadnienia ogólne:
Uczestnikami  konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych oraz  ponadgimnazjalnych  zainteresowani  literaturą kryminalną, z zacięciem pisarskim.
Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacyjnego  i gali finałowej. Uczestnicy wytypowani przez szkoły (max 3 osoby) mają za zadanie napisać opowieść kryminalną –gimnazjaliści max do 3 stron A4, czcionka Times New Romance 12, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych max 5  stron A4, czcionka Times New Romance 12. Prace  wraz z formularzami należy przesłać na adres mailowy:
konkursnakryminal1219@wp.pl
oraz pocztą na adres:
prace licealne:  Liceum Ogólnokształcące nr XII im.
Bolesława Chrobrego,  pl. Orląt Lwowskich 2a  53-605  Wrocław,
prace ze szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa  Nr 66 im. Zbigniewa Herberta ul. Edwarda Dembowskiego 39 51-670 Wrocław

Wymagania:
Uczniowie wytypowani przez szkoły zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępnych  na stronach internetowych  szkół  i dołączonych do regulaminu) (także podobny formularz powinni wypełnić opiekunowie – nauczyciele uczestników konkursu-też dostępny na stronach) oraz  przesłania ich na adres szkoły:
LO Nr XII  im. Bolesława Chrobrego
pl. Orląt Lwowskich 2a, 53 – 605 Wrocław – zgłoszenia z liceów,
Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Zbigniewa Herberta
ul. Edwarda Dembowskiego 39 51-670 Wrocław – zgłoszenia z gimnazjów
i  na adres mailowy konkursu: konkursnakryminał1219@wp.pl

Cele konkursu:
Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych i średnich czytelnictwa oraz doskonalenia warsztatu pisarskiego, a wraz z nim rozbudzania wyobraźni, zdobywania kompetencji językowych, bogacenia słownictwa, motywowanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy.

Kontakt:
tel.(sekretariat LOXII) 717986738,
tel.(sekretariat SP Nr 66) 717986710

koordynatorzy: Diana Gawinecka-Laubner (liceum), Małgorzata Woźniak (szkoła podstawowa)

chevron-downmenu-circlecross-circle