Międzyszkolny konkurs znajomości mapy

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Znajomości Mapy 

§ 1
Organizatorzy Konkursu:

Liceum Ogólnokształcące Nr XII
im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 2a
tel. (071) 359-37-73

oraz

oraz Liceum Ogólnokształcące Nr X
we Wrocławiu
ul. Piesza 1
tel. (071) 395- 84- 80

§ 2
Cele Konkursu

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań geograficznych, popularyzowanie wiedzy geograficznej, a zwłaszcza doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą.

§ 3
Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej.

§ 4
Warunki przystąpienia do Konkursu

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie Szkoły przez nauczyciela – opiekuna.
Opiekun zgłasza Szkołę na adres mailowy LO nr XII sekretariat@lo12.wroc.pl ,
na adres mailowy LO Nr X lo10@lo10wroc.pl

lub na adresy pocztowe:
LO nr XII, pl. Orląt Lwowskich 2 a, 53-605 Wrocław,

LO nr X, ul. Piesza 1, 51-109 Wrocław

Termin zgłoszenia upływa z dniem 1.03.2016 r.
Etap finałowy Konkursu odbędzie się w dniu 15.03.2016 r.

Zgłoszenie do Konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody uczestnika,
nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
w zakresie związanym z organizacją i przebiegiem konkursu;
zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

Do zgłoszenia nauczyciele dołączają:
– imiona i nazwiska uczestników,
– imię i nazwisko nauczyciela opiekuna Konkursu oraz swój adres mailowy
i numer telefonu kontaktowego,
– adres pocztowy i mailowy szkoły.

§ 5
Zasady Konkursu

1. Nauczyciel zgłasza dwuosobową drużynę.
2. Konkurs jest dwuetapowy.
3. Etap pierwszy polega na rozwiązaniu zadań przygotowanego
przez komisję konkursową arkusza (treści dotyczą umiejętności pracy z mapą).
4. Etap drugi polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania (orientacja na mapie świata i Polski).
Przeprowadzony on zostanie przed zgromadzoną publicznością
na terenie LO Nr XII lub LO Nr X (zamiennie co dwa lata).
Uczestnicy Konkursu zaproszeni są z własną publicznością
(do 5. osób z danej szkoły).

§ 6
Komisja

Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja złożona z nauczycieli LO Nr XII oraz LO Nr X.
Do zadań Komisji należy:
– przeczytanie oraz ocena prac pisemnych, a także ocena wypowiedzi uczestników Konkursu;
– wyłonienie finalistów i laureatów Konkursu.

§ 7
Wyniki konkursu, nagrody

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu zawodów finałowych.
2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez
Liceum Ogólnokształcące Nr XII oraz Liceum Ogólnokształcące Nr X we Wrocławiu.

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji Komisji Konkursu przysługuje odwołanie pisemne
z umotywowanym zarzutem merytorycznym lub formalnym do organizatorów Konkursu
w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.

LEKTURY:

Atlasy geograficzne świata i Polski.

Gut Marcin; Nowa Matura Geografia Zadania; wyd. Park Edukacja;
rozdział „Obiekty fizycznogeograficzne”.

chevron-downmenu-circlecross-circle