My w Europie

Ogólnopolski konkurs wiedzy o
Europie
„MY W EUROPIE”
Od autorytaryzmu do demokracji –
Czy na pewno koniec historii?
Edycja szesnasta
Patronat honorowy:
Pani Janina Ochojska
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Regulamin konkursu:

Tematyka konkursu:

Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował dwa obszary:

Zakres stały:

 1. Podstawowe informacje dotyczące historii Europy jako organizmu polityczno-historycznego, współpracy w tworzeniu podstaw prawa europejskiego katalogu praw i obowiązków obywatelskich.
 2. Historia powstawania państw narodowych w Europie, etapy kształtowania się świadomości narodowej w poszczególnych krajach europejskich.
 3. Najważniejsze wydarzenia z historii Polski na tle wydarzeń europejskich.

Zakres zmienny edycji szesnastej:

 1. Historyczne uwarunkowania transformacji ustrojowej państw Europy Środkowej i Wschodniej.
 2. Trudności w budowie społeczeństwa obywatelskiego w nowych demokracjach.
 3. Budowanie struktur demokratycznych nowych demokracji.
 4. Fundamentalne zasady demokracji zawarte w konstytucjach i ich znaczenie.
 5. Kultura polityczna – definicja i typy.
 6. Zagrożenia demokracji – kryzysy, wojny, migranci, nacjonalizmy.
 7. Powstawanie i działalność partii populistycznych.
 8. Działania Unii Europejskiej i ich ocena.
Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap I

Etap pierwszy przeprowadzany jest on-line, polega na rozwiązaniu testu wiedzy. Odbędzie się 12 grudnia 2022 roku o godzinie 16.00. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 90 min. Testy, zostaną sprawdzone przez Komisję Konkursową. Limit punktów uprawniający do wzięcia udziału w drugim etapie konkursu wynosi 50%. Komisja w terminie do 3 stycznia 2023 r. przekazuje szkołom wyniki punktowe oraz ogłasza listę uczestników drugiego etapu. W razie wątpliwości istnieje możliwość wglądu do poprawionych prac on-line po poprzednim uzgodnieniu terminu z Komisją Konkursową.

Etap II

Etap II polega na napisaniu testu wiedzy i umiejętności. Czas na napisanie testu wynosi 120 min. Etap drugi odbędzie się 3 marca 2023 roku o godzinie 9.00 w szkole macierzystej. Po napisaniu testu zostaną one sprawdzone przesłane do organizatorów i sprawdzone przez Komisję Konkursową w terminie do 20 marca 2023 i wyniki zostaną przesłane do szkół. W razie wątpliwość będzie możliwość wglądu do w siedzibie organizatora w terminie uzgodnionym z Komisją Konkursową. Wraz z wynikami zostaną przesłane tematy prezentacji, które zadecydują o zwycięstwie w konkursie.

Etap III:

Odbędzie się w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 31 marca 2023 roku. Do etapu trzeciego zaprosimy 10 finalistów. Decydować będzie wynik testu z etapu drugiego. Każdy z finalistów zostanie poproszony o zaprezentowanie zrobionej przez siebie prezentacji multimedialnej na forum. Prezentacje zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Twórcy trzech najlepszych prezentacji zostaną zaproszeni na drugą część finału, która będzie polegała na udzieleniu odpowiedzi ustnej na 3-4 pytania. Uczestnik odpowiadający najlepiej, zostanie zwycięzcą konkursu.

Terminy:

Zgłoszenie udziału w konkursie – do 2 grudnia 2022 r.

Etap I – 12 grudnia 2022 r.

Etap II – 3 marca 2022

Etap III – 31 marca 2023 w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Nagrody:

Nagrody dla trzech laureatów konkursu zostaną ufundowane przez Panią Poseł Janinę Ochojską -Okońską.

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego deklaruje przyjęcie laureatów konkursu na studia stacjonarne I stopnia, pod warunkiem przystąpienia do procedury rekrutacyjnej.

Fundatorami pozostałych nagród są Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu oraz Dyrekcja Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Organizatorzy:

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestnicy:

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowani problemami współczesnej Europy.

Cele konkursu:

 • Charakterystyka proces demokratyzacji w okresie po zimnowojennym
 • Poznanie procesów budowy demokratycznych struktur państwowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Ocena znaczenia społeczeństwa obywatelskiego w funkcjonowaniu demokracji.
 • Wskazanie roli partii politycznych i organizacji pozarządowych w utrzymaniu demokracji.
 • Ocena wpływu procesów edukacyjnych na budowanie świadomości obywatelskiej.
 • Charakterystyka różnych poziomów kultury politycznej i ocena jej wpływu na popularność partii populistycznych.

Literatura dla tematu stałego:

 1. A. Mączak (red.), Historia Europy, Wrocław-Ossolineum 1997
 2. K. Wojtaszczyk (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2017.

Literatura dla tematu zmiennego:

 1. Antoszewski, Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2015.
 2. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006.
 3. Fukuyama, Koniec historii, Warszawa 1996
 4. Fukuyama, Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji, Poznań 2015.
 5. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.
 6. Levisky, D. Ziblatt; Tak umierają demokracje, Łódź 2008.
 7. Nowotarski, Jak budować, a jak burzyć demokracje, Warszawa 2012.
 8. Snyder, Droga do niewolności. Rosja, Europa, Ameryka, Kraków 2019
 9. Wojnicki, J. Zaleśny (red.), Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych, Warszawa 2018.
 10. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018.

Adres komitetu organizacyjnego:

Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego

Pl. Orląt Lwowskich 2a

53-605 Wrocław

tel. 71 798 67 38
pokój nauczycielski: 71 798 67 38 wewnętrzny 200
e-mail: sekretariat.lo12@wroclawskaedukacja.pl

Szczegółowe informacje: p. Anna Wąsiel-Alberska

aalberska.loxii@gmail.com                               

www.lo12.wroc.pl

chevron-downmenu-circlecross-circle