Damian Pasiński

Stopień zawodowy: nauczyciel stażysta.
Wykształcenie: Tytuł magistra chemii. Absolwent Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale
Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Publikacje: Publikacje naukowe na temat badań strukturalnych i
spektroskopowych luminoforów o strukturze granatu.
Inne: Organizator warsztatów chemicznych, pokazów, kursów maturalnych,
nauczyciel akademicki.
Prywatnie kolarz i propagator krwiodawstwa.
Kontakt: dpasinski@lo12.wroc.pl