Klucz do przyszłości

Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

Źródło finansowania:

Lider projektu: Gmina Wrocław

Partner projektu: Czernica

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Podziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

Cel projektu:

Poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych
i  szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół

Działania w projekcie skierowane do uczniów:

 1. Interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych realizowane w formie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów – wspierające wielokierunkową aktywność poznawczą dzieci. Program zajęć będzie zawierał m.in.: zagadnienia z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych a realizowany będzie z wykorzystaniem zakupionego sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych.
 2. Indywidualizacja wsparcia dla uczniów/uczennic ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III szkół podstawowych:
  • Zajęcia dodatkowe z logorytmiki / zajęcia ogólnorozwojowe z elementami logorytmiki – wspierające rozwój motoryki, słuchu i mowy
  • Zajęcia dodatkowe z komunikacji dla porozumienia i współdziałania w grupie – rozpoznawanie/wyrażanie emocji, kształtowanie umiejętności społecznych
  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – zajęcia dla uczniów/uczennic mających problemy z opanowanie podstawy programowej
 3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające zainteresowania z matematyki i języków obcych – zajęcia z wykorzystaniem TiK dla uczniów/uczennic mających problemy z opanowaniem podstawy programowej oraz dla uczniów/uczennic chcących rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę i umiejętności
 4. Zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe – zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe uczniów/uczennic z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 5. Zajęcia dodatkowe realizowane metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych (przyroda, chemia, biologia, fizyka, geografia) –  realizowane w formie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, zajęcia ukierunkowane na rozwijanie ciekawości, kreatywności, rozumienia procesów zachodzących w świecie, krytycznego myślenia, wnioskowania, współdziałania w grupie
 6. Zajęcia z poradnictwa edukacyjno – zawodowego – poradnictwo indywidualne i grupowe, zapoznanie z obecnymi trendami rynku pracy oraz ofertą edukacyjną szkół i uczelni wyższych, kształtowania kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, w tym wsparcia uczniów w podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych

Grupa docelowa:

 • 42 szkoły

Wrocław: 24 Szkoły Podstawowe i 16 Szkół Ponadpodstawowych

Czernica: 2 Szkoły Podstawowe

 • 5563 uczniów/uczennic, w tym 136 z niepełnosprawnością,
 • 796 nauczycieli/nauczycielek
 • 480 rodziców/ opiekunów prawnych

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 10 315 724,01 zł
 • Kwota dofinansowania: 9 799 937,80 zł
 • Wkład własny: 515 786,21 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Strzegomska 49 a

33-611 Wrocław

Strona internetowa projektu:

https://www.ckz.edu.pl/index.php/klucz-do-przyszlosci/

Kierownik projektuKatarzyna Trębaczktrebacz@ckz.edu.plwew. 127 pok. 403
Katarzyna Ziętekkzietek@ckz.edu.plwew. 133 pok. 404
KoordynatorzyJustyna Grela – HajdukJustyna Grela – Hajdukwew. 114 pok. 404
Marek Chmaramchmara@ckz.edu.plwew. 130 pok. 404
chevron-downmenu-circlecross-circle