Przyjaźń Ponad Granicami

REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE

Przyjaźń ponad granicami

rok szkolny 2022/2023

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.

Celem konkursu jest:

– uwrażliwienie na piękno słowa pisanego;

– rozwinięcie umiejętności pisania opowiadań;

– rozbudzanie wyobraźni i twórczego myślenia;

– kształtowanie wśród młodzieży zachowań prospołecznych

1

Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej województwa dolnośląskiego klas IV-VIII.

2

Język konkursuJęzykami konkursu są język polski i język ukraiński.

3

Zadanie konkursowe

Konkurs polega na napisaniu opowiadania oraz wykonaniu pracy plastycznej nawiązującej do jego treści,

dla których inspiracją jest cytat Thomasa Woodrowa Wilsona:

Przyjaźń jest jedynym cementem, który może spoić świat

 

 

 

 

4

Wymagania techniczne

Objętość pracy wynosi 300-500 słów.

Praca powinna być napisana czcionką 12 Times New Roman, interlinia 1,5 – standardowe marginesy.

Pracę plastyczną należy wykonać techniką dowolną, umożliwiającą jej swobodne przesłanie drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Pracę plastyczna można także dostarczyć do siedziby organizatora LO XII we Wrocławiu.

5

Termin wykonania zadania konkursowego

Prace należy przesłać

 do dnia 10.11.2022 r. pod adres : sekretariat.lo12@wroclawskaedukacja.plz dopiskiem w tytule wiadomości :

KONKURS: Przyjaźń ponad granicami

 lub pocztą tradycyjną pod adres : Liceum Ogólnokształcące nr XIIim. Bolesława Chrobregopl. Orląt Lwowskich 2a53-605 Wrocław

z dopiskiem : KONKURS Przyjaźń ponad granicami

Prace mogą być także dostarczane bezpośrednio do siedziby organizatora.

6

Wymagania formalne

W konkursie udział biorą prace, których autorzy dołączą wymagane w załączniku 1 i załączniku 2 zgody na udział i wykorzystanie wizerunku. Wymagane dokumenty należy zeskanować i dołączyć do prac

lub przesłać/dostarczyć w oryginale.

 

 

7

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25.11.2022 r. na stronie internetowej organizatora konkursu.

Nagrodzone prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

 

8

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawa do: a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac, d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

chevron-downmenu-circlecross-circle