WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

przez LO XII

2

3

 • Umowę partnerską z WNS UWR podpisano w lutym 2017 roku.
 • Patronatowi WNS UWR przyświeca cel wypracowania wspólnych mechanizmów popularyzowania wiedzy i umiejętności obywatelskich wśród uczniów naszej szkoły oraz poszerzanie wiedzy nauczycieli i uczniów z zakresu nauk społecznych.
 • Na co dzień współpraca polega na organizowaniu w naszej szkole wykładów akademickich dla klas rozszerzonych, których tematyka jest skorelowana z podstawą programową kształcenia ogólnego. Nasi uczniowie mogą również uczestniczyć w wykładach i konsultacjach prowadzonych przez pracowników naukowych wydziału. Z tej możliwości korzystają przede wszystkim uczniowie biorący udział w olimpiadach przedmiotowych. Zainteresowani uczniowie mogą brać również udział w spotkaniach organizowanych przez koła studenckie oraz konferencjach naukowych
  w charakterze obserwatorów z możliwością zadawania pytań.
 • W bieżącym roku szkolnym obyły się następujące wykłady:
 • Społeczeństwo polskie w procesie przemian, dr Michał Cebula, Instytut Socjologii UWr
 • Podstawowe różnice pomiędzy prawem karnym, cywilnym i administracyjnym,  prof. Robert Alberski, Instytut Politologii UWr
 • Legitymizacja i delegitymizacja władzy, prof. Leszek Sobkowiak, UWr
 • Ład międzynarodowy – pojęcie i rodzaje, dr Maciej Herbut, Instytut Politologii UWr
 • Rodzaje demokratycznych reżimów politycznych, prof. Robert Alberski, Instytut Politologii UWr
 • Geneza Unii Europejskiej, prof. Arkadiusz Domagała, Instytut Politologii UWr
 • Partie i systemy partyjne , dr Joanna Kozierska, Instytut Politologii UWr
 • Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, prof. Arkadiusz Domagała, Instytut Politologii UWr
 • Równocześnie uczestnicy etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym biorą udział w indywidualnych konsultacjach z pracownikami wydziału z zakresu teorii demokracji, ekonomii a demokracji i teorii stosunków międzynarodowych i współczesnych organizacji międzynarodowych.

9

 • Liceum Ogólnokształcące Nr XII we Wrocławiu jest jedyną szkołą we Wrocławiu, którą SGH zaprosiła do współpracy i objęła programem patronackim.
 • Celem programu „Klasa akademicka SGH” jest rozwinięcie współpracy Uczelni z wyróżniającymi się liceami w Polsce. Udział w programie stwarza licealistom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.
 • W ramach programu organizowane są dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich, współpracowników SGH oraz koła naukowe przy SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość korzystania z Biblioteki SGH oraz współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.
 • W klasie akademickiej SGH rozszerzonymi przedmiotami są: matematyka, język angielski oraz geografia lub WOS (do wyboru). Prowadzone są dodatkowe lekcje z ekonomii.1226 marca 2018 r., została podpisana umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a LO nr XII we Wrocławiu.

UCZELNIE Z KTÓRYMI STALE WSPÓŁPRACUJEMY ( PEŁNA PREZENTACJA)

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI