X edycja Ogólnopolskiego Konkursu “My w Europie”

przez LO XII

Ogólnopolski konkurs wiedzy o Europie

Rola konstytucjonalizmu w kształtowaniu demokracji europejskich

Patronat honorowy:
Lidia Geringer de Oedenberg, posłanka do Parlamentu Europejskiego

Regulamin konkursu:
Tematyka konkursu

Zakres stały
Podstawowe informacje dotyczące historii Europy jako organizmu polityczno-historycznego, współpracy w tworzeniu podstaw prawa europejskiego katalogu praw i obowiązków obywatelskich.

Historia powstawania państw narodowych w Europie, etapy kształtowania się świadomości narodowej w poszczególnych krajach europejskich.

“Najważniejsze wydarzenia z historii Polski na tle wydarzeń europejskich.”
“Pojęcie konstytucjonalizmu.”
“Rozwój pisanych konstytucji w Europie.”
“Modele sądowej ochrony konstytucji.”
“Rola konstytucji w systemie prawa.”
“Obszary życia publicznego regulowane normami konstytucyjnymi.”
“Znaczenie konstytucji dla ochrony praw obywatelskich.”
“Konstytucjonalizm, a demokracja.”

Etap pierwszy przeprowadzany jest przez szkoły, polega na rozwiązaniu testu. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 120 min. Testy, niepoprawione, przekazywane są do Komisji Konkursowej w dniu eliminacji. Limit punktów uprawniający do wzięcia udziału w drugim etapie konkursu wynosi 50%. Komisja w terminie do 20 grudnia 2016 r. przekazuje szkołom wyniki punktowe oraz ogłasza listę uczestników drugiego etapu. W razie wątpliwości istnieje możliwość wglądu do poprawionych prac w siedzibie Komisji Konkursowej.

Etap drugi: polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej na jeden z tematów wynikających z tematu zmiennego tegorocznej edycji konkursu. Uczestnikom II etapu, za pośrednictwem szkół, zostaną przesłane do 20 grudnia 2016 roku (wraz z wynikami I etapu) trzy tematy do wyboru. Prezentacja powinna mieć objętość maksymalnie 20 slajdów. Powinna zawierać treści teoretyczne i odwoływać się do konkretnych przykładów współczesnych i historycznych. Prezentacje mogą być przesłane drogą elektroniczną lub pocztą do 28 lutego 2017 roku. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone do 20 marca 2017 roku.
Etap trzeci:
Składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin ustny, do którego zostanie zakwalifikowanych 10-12 finalistów. Spośród nich wyłonimy 3 uczestników ścisłego finału, którzy odpowiedzą na 3 pytania przed komisją, która ustali ostateczną kolejność.

Zgłoszenie udziału w konkursie – do 30 listopada 2016 r.
Etap I – 9 grudnia 2016 r.
Etap II – termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2017 r.
Etap III – 7 kwietnia 2017 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagrody:
Główną nagrodą jest sponsorowany wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg. Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego deklaruje przyjęcie laureatów konkursu na studia stacjonarne I stopnia, pod warunkiem przystąpienia do procedury rekrutacyjnej.Fundatorami pozostałych nagród są Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu oraz Dyrekcja Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Organizatorzy:
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowani współczesnymi problemami współczesnej Europy.

Cele konkursu:
Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznego państwa prawa;
Przypomnienie etapów formowania się państw europejskich, ich ustrojów politycznych;
Zrozumienie okoliczności kształtowania się systemów politycznych i prawnych państw europejskich;
Formowanie się katalogów praw i obowiązków obywatelskich w poszczególnych krajach europejskich;
Poznanie roli konstytucji we współczesnych demokracjach.
Zrozumienie historycznych uwarunkowań zasad działalności współczesnych demokracji europejskich;
Zrozumienie znaczenia prawnej ochrony konstytucji we współczesnych demokracjach.

Literatura dla tematu stałego:
A. Mączak (red.), Historia Europy, Wrocław-Ossolineum 1997.
K. Wojtaszczyk (red.),Wiedza o społeczeństwie.Podręcznik wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony.

Literatura dla tematu zmiennego:
Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych, Wrocław 2010.
Konstytucjonalizm, Od starożytnego Izraela do liberalnego konstytucjonalizmu amerykańskiego,Kraków 2013.
H. Izdebski,Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007
J. M. Kelly,Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006.
W. Sadurski,Prawo przed sądem. Studium sądownictwa konstytucyjnego w postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008.
D. Skrzypiński, Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego. Studium politologiczne, Wrocław 2009.

Adres komitetu organizacyjnego:
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego
Pl. Orląt Lwowskich 2a
53-605 Wrocław
tel/fax (071) 359 37 73, (071) 359 40 50,

Szczegółowe informacje: p. Anna Wąsiel-Alberska, email: aalberska@lo12.wroc.pl

0 komentarz

Posty, które mogą Cię zainteresować