XII edycja konkursu “My w Europie”

przez LO XII

Samorządy w państwach europejskich

Edycja dwunasta

Patronat honorowy
Bogdan Zdrojewski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Regulamin konkursu:
Tematyka konkursu:
Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował dwa obszary:
Zakres stały:

 • Podstawowe informacje dotyczące historii Europy jako organizmu polityczno-historycznego, współpracy w tworzeniu podstaw prawa europejskiego katalogu praw i obowiązków obywatelskich.
 • Historia powstawania państw narodowych w Europie, etapy kształtowania się świadomości narodowej w poszczególnych krajach europejskich.
 • Najważniejsze wydarzenia z historii Polski na tle wydarzeń europejskich.

Zakres zmienny edycji dwunastej:

 • Pojęcia samorządności i je znaczenie dla budowy społeczeństw demokratycznych.
 • Struktura samorządów lokalnych w państwach europejskich
 • Zasada subsydiarności w stosunkach państwo – samorząd.
 • Współpraca transgraniczna władz samorządowych Euroregiony
 • Fundusze unijne, a inwestycje samorządowe
 • Samorządy zawodowe, ich struktura i znacznie
 • Znaczenie samorządów s szkołach i ich rola w budowie świadomości społecznej

Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I

Etap pierwszy przeprowadzany jest przez szkoły, polega na rozwiązaniu testu. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 120 min. Testy, niepoprawione, przekazywane są do Komisji Konkursowej w dniu eliminacji pocztą tradycyjną. Limit punktów uprawniający do wzięcia udziału w drugim etapie konkursu wynosi 50%. Komisja w terminie do 4 stycznia 2019. przekazuje szkołom wyniki punktowe oraz ogłasza listę uczestników drugiego etapu. W razie wątpliwości istnieje możliwość wglądu do poprawionych prac w siedzibie Komisji Konkursowej.

Etap II

Etap drugi polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej w programie power point na jeden z tematów wynikających z tematu zmiennego tegorocznej edycji konkursu. Uczestnikom II etapu, za pośrednictwem szkół, zostaną przesłane do 4 stycznia 2019 (wraz z wynikami I etapu) trzy tematy do wyboru. Prezentacja powinna mieć objętość maksymalnie 20 slajdów. Powinna zawierać treści teoretyczne i odwoływać się do konkretnych przykładów współczesnych i historycznych. Prezentacje mogą być przesłane drogą elektroniczną lub pocztą do 22 lutego 2019 roku. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone do 18 marca 2019 roku.

Etap III:

Składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin ustny, do którego zostanie zakwalifikowanych 10-12 finalistów. Spośród nich wyłonimy 3 uczestników ścisłego finału, którzy odpowiedzą na 3 pytania przed komisją, która ustali ostateczną kolejność.

Terminy:

Zgłoszenie udziału w konkursie – do 30 listopada 2018 r.

Etap I – 7 grudnia 2018 r.

Etap II – termin nadsyłania prac mija 22 lutego 2019 r.

Etap III – 5 kwietnia 2019 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Nagrody:

Nagrody główne to nagrody rzeczowe ufundowane przez Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego, pana Bogdana Zdrojewskiego. Otrzymają je laureaci trzech pierwszych miejsc.

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego deklaruje przyjęcie laureatów konkursu na studia stacjonarne I stopnia, pod warunkiem przystąpienia do procedury rekrutacyjnej na następujące kierunki: politologia, praca socjalna, socjologia, socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych, zarządzanie projektami społecznymi

Fundatorami pozostałych nagród są Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu oraz Dyrekcja Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Organizatorzy:
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Uczestnicy:
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowani współczesnymi problemami współczesnej Europy.
Cele konkursu:

 • Pogłębienie wiedzy na temat struktur samorządowych i ich znaczenia
 • Zrozumienie wpływu samorządów dla budowania społeczeństw obywatelskich we współczesnym świecie
 • Dostrzeżenie wartości samorządności i współpracy
 • Ocena różnych modeli samorządów i ich znaczenia dla podnoszenia jakości życia
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie społeczne.
 • Rozumienie znaczenia samorządów dla rozwoju infrastruktury i poprawy warunków życia
 • Rozumienie zasady subsydiarności na poziomie krajowym i europejskim
 • Dostrzeżenie znaczenia współpracy przygranicznej dla pokonywania barier między narodami

Literatura dla tematu stałego:

 • A. Mączak (red.), Historia Europy, Wrocław-Ossolineum 1997.
 • K. Wojtaszczyk (red.), Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony.

Literatura dla tematu zmiennego:

M. Barański (red.), Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, Katowice, 2009.

S. Dębski, Samorząd gospodarczy – Polska, Europa, świat, Toruń 2013.

K. Helnarska, Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Toruń 2012.

H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009.

R. Kmieciak (red.), Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej: wybrane problemy, Toruń 2014.

A. Lutrzykowski (red.), Polski samorząd terytorialny: europejskie standardy i krajowa specyfika, Toruń 2014.

E. J. Nowacka, Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2005.

L. Rajca (red.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010.

M. Waligórski, S. Pawłowski, Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznań 2005.

ZGŁOSZENIE:

[gview file=”https://lo12.wroc.pl/wp-content/uploads/2018/10/zgloszenie_szkoly-1.doc”]

0 komentarz

Posty, które mogą Cię zainteresować