ZAPOMNI ROSSIJU/ZAPAMIĘTAJ ROSJĘ

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
ZAPOMNI ROSSIJU/ ZAPAMIĘTAJ ROSJĘ

rok szkolny 2020/2021

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnajalnych Rosją – jej językiem, kulturą, historią itp.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych.

§ 1
Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej.

Każdy uczestnik przystępuje indywidualnie do realizacji każdej z kategorii stałych (testu językowo-realioznawczego oraz działania artystycznego).

 

 

 

§ 2
Zgłoszenie do konkursu

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika konkursu

 karty zgłoszeniowejopieczętowanie jej i wysłanie pod adres:
Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 2a,
53-605 Wrocław w terminie do 12.10.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu (podpis na karcie zgłoszeniowej – uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia, nie może uczestniczyć w konkursie.

Konkurs realizowany jest poprzez metodę projektu multimedialnego i wymaga od uczniów wykazania się umiejętnościami interdyscyplinarnymi.

Konkurs składa się z dwóch kategorii stałych:

1.      a) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY
(w języku polskim – część realioznawcza i języku rosyjskim – część językowa);

2.      b) DZIAŁANIE ARTYSTYCZNE (w języku polskim);

którym corocznie przypisywane będą określone tematy.

W roku szkolnym 2020/2021 tematami są:

1.      a) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY – zakres leksykalno-gramatyczny podstawy programowej z języka rosyjskiego (odpowiednio: szkoła ponadpodstawowa oraz ponadgimnazjalna) oraz znajomość lektur.

2.      b) DZIAŁANIE ARTYSTYCZNE – stworzenie pracy pisemnej (w dowolnej formie) inspirowanej słowami Antoniego Czechowa „Najbardziej zbyteczna rzecz w nieszczęściu to łzy”.

Dodatkowo każdy uczestnik wykona jedną fotografię, której zadaniem będzie zilustrowanie jego pracy pisemnej

Objętość pracy musi zawierać się pomiędzy 2 a 4 stronami a4, zapisanymi czcionką 12 Times New Roman, interlinia 1,5 – standardowe marginesy.

Realizacje kategorii b) należy wysłać mailem pod adres UWAGA: ZMIANA ADRESU NA:  zapamietajrosje1@gmail.com do dnia 06.11.2020 r.

Kategoria a) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY odbędzie się w szkołach macierzystych dnia 05.11.2020 r. Link do testu zostanie przesłany opiekunom mailem najpóźniej 

                                                                                    04.11.2020 r. Opiekunowie odpowiedzialni są za prawidłowe przeprowadzenie testu.

§ 3
Komisja

1.      Dyrektor LO nr XII we Wrocławiu powołuje komisję konkursową.

2.      Do zadań komisji należy:
* ocena prac uczestników konkursu;
* wyłonienie finalistów i laureatów konkursu.

3.      Decyzja komisji, dotycząca wyłonienia finalistów i laureatów, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4
Zasady konkursu

1.      Konkurs jest jednoetapowy (składający się z dwóch kategorii).

§ 5
Wyniki konkursu

1.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 27.11.2020 r.

2.      Nagrodzone prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi oraz zaprezentowane na stronie Zapomni Rossiju/ Zapamiętaj Rosję  na Facebooku.

LEKTURY:

* Podręczniki szkolne (historia, język polski, geografia, biologia).

*Historia literatury światowej XX wiek – poezja, red. Marian Szulc, Kraków 2005, s. 5–16,

*Historia literatury światowej pozytywizm, realizm, red. Marian Szulc, Kraków 2005, s. 175–270.

Gdyby ktoś z Państwa miał kłopoty z dotarciem do lektur, zapraszamy do skorzystania ze skanów:

https://drive.google.com/drive/folders/1doDDel_j85NKgBxcqHKSl2M8Qb_u3kEX?usp=sharing

Zapraszamy na stronę Zapomni Rossiju/ Zapamiętaj Rosję na Facebooku!

Sponsorzy nagród:

Rada Szkoły przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XII we Wrocławiu

Centrum Języka Rosyjskiego w IFS UWr.