ZAPOMNI ROSSIJU/ZAPAMIĘTAJ ROSJĘ

KONKURS ZAPOMNI ROSSIJU/ ZAPAMIĘTAJ ROSJĘ

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
ZAPOMNI ROSSIJU/ ZAPAMIĘTAJ ROSJĘ
2018/2019

 

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych/gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Rosją – jej językiem, kulturą, historią itp.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz klasy 7 i 8 szkoły podstawowej.

Zgłoszenie do konkursu
Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest wypełnienie przez zespoły 2-osobowe (jedna osoba przystąpi do wypełniania testu językowo-realioznawczego; jedna lub obie – zrealizuje/ą działanie artystyczne –tutaj nie jest wymagana znajomość języka rosyjskiego) karta_zglosz_zapomni_rosiju  karty zgłoszeniowej (dowolna liczba drużyn z każdej szkoły), opieczętowanie jej i wysłanie pod adres:

Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 2a,
53-605 Wrocław w terminie do 10.10.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).


Zgłoszenie szkoły do konkursu
jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów  na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu (podpis na karcie zgłoszeniowej – uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia, nie może uczestniczyć w konkursie.
Konkurs realizowany jest poprzez metodę projektu multimedialnego i wymaga od uczniów wykazania się umiejętnościami interdyscyplinarnymi.
Konkurs składa się z dwóch kategorii stałych:
a) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY (w języku polskim – część realioznawcza i języku rosyjskim – część językowa)
b) DZIAŁANIE ARTYSTYCZNE (w języku polskim);
którym corocznie przypisywane będą określone tematy.

W roku szkolnym 2018/2019 tematami są:
a) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY – zakres leksykalno-gramatyczny podstawy programowej z języka rosyjskiego (odpowiednio: gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna) oraz znajomość lektur. Test rozwiązuje jedna osoba z drużyny.
b) DZIAŁANIE ARTYSTYCZNE – stworzenie pracy pisemnej (w dowolnej formie) inspirowanej słowami Lwa Tołstoja:
Jeżeli każdy naród, albo państwo uważa się za lepsze od innego narodu, albo państwa, to wszystkie one znajdują się w grubym i szkodliwym błędzie.

Działanie artystyczne wykonuje drużyna, wg ustalonego przez nią podziału.
Objętość pracy musi zawierać się pomiędzy 2 a 4 stronami A4, zapisanymi czcionką 12 Times New Roman, interlinia 1,5 – standardowe marginesy. Dodatkowo każdy zespół wykona jedną fotografię, której zadaniem będzie zilustrowanie pracy pisemnej.

Realizacje kategorii b) należy wysłać mailem pod adres: zapamietajrosje@gmail.com” do dnia 05.11.2018 Zdjęcia konkursowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego Nr XII  oraz na facebookowej stronie konkursu.

Kategoria a) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY odbędzie się w szkołach macierzystych 31.10.2018r. Testy wraz z kluczem odpowiedzi zostaną przesłane opiekunom drużyn mailem najpóźniej 29.10.2018 r. Opiekunowie odpowiedzialni są za prawidłowe przeprowadzenie testu.  45-minutowy test powinien rozpocząć się o godz. 12.00 –  test pisze jedna osoba z drużyny. 

Po zakończeniu testu i jego sprawdzeniu Opiekunowie wysyłają drogą mailową (pod adres: zapamietajrosje@gmail.com do 05.11.2018 r.

Ze względów technicznych prosimy, aby wyniki testu wraz z działaniem artystycznym wysłać w jednym mailu – do dnia 05.11.2018 r.

 

§ 3
Komisja Dyrektor LO nr XII we Wrocławiu powołuje komisję konkursową.
Do zadań komisji należy:
* ocena prac uczestników konkursu;
* wyłonienie finalistów i laureatów konkursu.

Decyzja komisji, dotycząca wyłonienia finalistów i laureatów, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 4
Zasady konkursu
Konkurs jest jednoetapowy (składający się z dwóch kategorii).
§ 5
Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, w dniu 30.11.2018 r. o godz. 12.00. Organizator konkursu nie pokrywa kosztu przejazdu uczestników na galę finałową.

Laureaci i finaliści zostaną powiadomieni mailowo o miejscu i dacie gali. Informacje te będą również dostępne na stronie internetowej konkursu ( https://www.lo12.wroc.pl/) oraz na Facebooku.

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane uczestnikom gali i wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

LEKTURY:
* Podręczniki szkolne (historia, język polski, geografia, biologia).
* Jan Tomkowski, Literatura powszechna według Jana Tomkowskiego, Warszawa 2000,
s. 174–195, 258–273.
Historia literatury światowej XX wiek – poezja, red. Marian Szulc, Kraków 2005, s. 5–16,  213–276.
Historia literatury światowej pozytywizm, realizm, red. Marian Szulc, Kraków 2005, s. 175–270.

Gdyby ktoś z Państwa miał kłopoty z dotarciem do lektur, zapraszamy do skorzystania ze skanów (znajdujących się na końcu załączonego pliku regulaminu): zapomni_regulamin_lektury
Zapraszamy na stronę Zapomni Rossiju/ Zapamiętaj Rosję na Facebooku Facebook Zapomnij Rosiju Konkurs

Sponsorzy nagród:
Rada Szkoły przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XII we Wrocławiu
Centrum Języka Rosyjskiego w IFS UWr.