DZIELI NAS PÓŁ WIEKU

REGULAMIN KONKURSU

„Dzieli nas pół wieku”

XV EDYCJA – 2020/21

 

W związku ze zmianami w organizacji pracy szkół spowodowanych pandemią, do Regulaminu zostały wprowadzone zmiany – naniesione kolorem czerwonym.

 

1. Celem konkursu jest międzypokoleniowa integracja i wzmacnianie więzi rodzinnych, zbliżenie między młodzieżą a osobami starszymi, zmiana i pogłębienie postrzegania osób starszych przez młodzież, rozwijanie empatii i uważności.

 

2. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.

 

3. Współorganizatorem konkursu w roku 2020 w roku szkolnym 2020/21 jest  Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora.

 

4.  Konkurs adresowany jest do uczniów wrocławskich szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów, którzy:

 

·         akceptują warunki i na piśmie wyrażą zgodę na udział w konkursie oraz podpiszą klauzulę informacyjna związana z zasadami przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją konkursu; w przypadku osób niepełnoletnich zgoda wymagalna jest od rodziców/opiekunów prawnych (formularze są do pobrania na stronie www.lo12.wroc.pl)

·         prześlą pocztą lub przyniosą swoje prace do 3 listopada 2020 na adres LO nr XII we Wrocławiu (plac Orląt Lwowskich 2a, 50-605 Wrocław); UWAGA ZMIANA!                do 1 lutego 2021

 

5. Przedmiotem konkursu jest portret osoby starszej od autora/autorki pracy o co najmniej 50 lat. Portret może być:

  • literacki (proza lub wiersz) – UWAGA: chodzi o portret, charakterystykę – biografie ani wspomnienia nie będą brane pod uwagę
  • fotograficzny
  • plastyczny (dowolna technika)

 

Wymogi techniczne prac:

a)      tekst: max 4 strony tekstu, czcionka 14, pojedynczy odstęp między wierszami (interlinia 1) – dzieci ze szkół podstawowych mogą przesyłać teksty pisane odręcznie;

b)     fotografia: format nie mniejszy niż 20 cm x 30 cm

c)      praca plastyczna: dowolna.

W celu zapewnienia anonimowości autorów podczas oceny prac,  powinny one być oznaczone godłem. Dane Autora/Autorki (imię i nazwisko, data urodzenia, szkoła, klasa, numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna) oraz oświadczenia zgody na udział w konkursie, podpisanej klauzuli informacyjnej, oświadczenia o prawach autorskich; fakultatywnie zgody na rozpowszechnianie wizerunku powinny, zostać umieszczone w osobnej zaklejonej kopercie, oznaczonej  tym samym godłem co praca. Na wierzchu koperty  prosimy także o dopisek: szkoła podstawowa/szkoła ponadpodstawowa. Odpowiednie formularze znajdują się na stronie internetowej LO XII oraz na stronie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

 

6. XV edycja Konkursu trwa od 21 września do 10 grudnia 2020 r. Prace należy przesłać na adres Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu  do 3 listopada 2020 r. znaczenie ma data stempla pocztowego. Prace można też przynosić osobiście szkoła jest otwarta w dni robocze od 7.00 do 20.00. Adres szkoły: Plac Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław. UWAGA ZMIANA! XV edycja Konkursu trwa od 21 września 2020 do momentu, kiedy możliwe będzie zorganizowanie uroczystości wręczenia nagród, nie krócej niż do 15 marca 2021. Prace należy przesłać na adres Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu  do 1 lutego 2021 r. – znaczenie ma data stempla pocztowego. Prace można też przynosić osobiście w godz. 9.00-17.00.

7. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, składającą się z osób wskazanych bądź zaproszonych przez Dyrektora LO XII.

 

8.  Komisja konkursowa wybierze laureatów w każdej z trzech kategorii formalnych (tekst literacki, fotografia, praca plastyczna). Prace literackie i plastyczne będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

                                                           

9. Laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydział Edukacji UM Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Liceum Ogólnokształcące nr XII.

 

10. Z przebiegu prac Komisji zostanie sporządzony protokół, który w terminie do dnia 1 grudnia 2020 zostanie umieszczony na stronach internetowych:  www.lo12.wroc.pl

oraz www.seniorzy.wroclaw.pl UWAGA ZMIANA! protokół, który w terminie do dnia 28 lutego 2021 zostanie umieszczony na stronach internetowych LO XII i WCS.

 

11. Wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2020 o godz. 17.00 w gmachu LO XII we Wrocławiu. UWAGA ZMIANA!: kiedy tylko będzie to możliwe ze względów epidemiologicznych, nie wcześniej niż 15 marca 2021.

 

12. Po zakończeniu uroczystości wręczenia nagród prace będzie można odebrać (10 grudnia do godziny 20.00, bezpośrednio po uroczystości wręczenia nagród, oraz 15 grudnia w godzinach 13.00-17.00). UWAGA ZMIANA! Po zakończeniu uroczystości wręczenia nagród prace będzie można odebrać (bezpośrednio po uroczystości wręczenia nagród do godziny 19.00 oraz następnego dnia w godzinach 13.00-17.00).

 

13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wyniku konkursu i ewentualnej nagrodzie telefonicznie  lub pocztą elektroniczną.

 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo i nieczytelnie podane dane, które uniemożliwiają odszukanie laureata, któremu przyznano nagrodę.

 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do zmian regulaminu spowodowanych koniecznością dostosowania się do przepisów związanych z pandemią COVID-19, o czym powiadomieni ostaną wszyscy uczestniczy, którzy zgłosili się uprzednio do udziału w konkursie, odpowiednia informacja umieszczona zostanie na stronie www Organizatora, a prace konkursowe możliwe będą do odbioru u pedagog szkolnej.