Erasmus +

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich​

„Angielski dla profesjonalistów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Program Erasmus +

Edukacja szkolna – Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA101-048549

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim nauczycieli języka angielskiego w LO XII. Osiągniecie tego celu umożliwi zrealizowanie innych tj. podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia językowego w LO XII we Wrocławiu, rozwój działań wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy i wzrost prezentowanego przez uczniów Dwunastki poziomu językowego z zakresu nauki j. angielskiego.

Działania w projekcie:

– szkolenie z zakresu Business English

– warsztaty realioznawcze o Wielkiej Brytanii

– mobilności nauczycieli i udział w szkoleniach w Wielkiej Brytanii i na Malcie

– udział wolontariuszy/native speakerów w codziennej pracy nauczycieli

Dofinansowanie projektu z UE: EURO 25116

Realizator projektu:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

Termin realizacji:

1 grudnia 2018 r. – 30 listopada 2021 r.

Grupa docelowa: 7 nauczycieli języka angielskiego zatrudnionych w LO XII we Wrocławiu

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: EURO 25116

Partnerzy:

Instill Education Ltd – Pilgrims Teacher Training (Wielka Brytania)

Norwich Institute for Language Education – NILE (Wielka Brytania)

European School of English Ltd – ESE (Malta)

Wisconsin Educational, Scientific, Cultural Organization – WIESCO (USA)

Dragon „Ewelina Kiełkowska-Czyż

Ośrodek Kursów Języków Obcych Wrocławska Szkoła Językowa – Angielski u Baptystów

International House Wrocław

IATEFL Poland

Koordynator: Marta Klepuszewska-Cyran: marta.cyran@wp.pl

Streszczenie projektu:

Projekt „Angielski dla profesjonalistów-ENGLISH4PRO” adresowany był do zespołu przedmiotowego nauczycieli języka angielskiego pracujących w Liceum Ogólnokształcącym Nr XII we Wrocławiu. W projekcie uczestniczyło ogółem 10 osób. Projekt realizowany był w latach 2019-2021, a jego głównym celem było doskonalenie zawodowe w zakresie podnoszenia kompetencji komunikacyjnych lektorów, co służyć miało podniesieniu poziomu kształcenia i atrakcyjności zajęć w zakresie nauczania w szkole języka angielskiego, a tym samym zwiększeniu ogólnej konkurencyjności szkoły na rynku lokalnym.

W ramach inicjatywy zrealizowano działania w kraju i za granicą tj.:

– warsztaty realioznawcze o Wielkiej Brytanii i Irlandii, w których uczestniczyli nauczyciele i uczniowie szkoły,

– szkolenie nauczycieli z zakresu Business English,

– udział nauczycieli w konferencji językowej z zakresu Business English w Krakowie,

– udział nauczycieli w zagranicznych mobilnościach w Wielkiej Brytanii i na Malcie,

– warsztaty językowe on-line prowadzone przez native speakerów z USA.

Rezultaty:

Podniesienie kompetencji merytorycznych nauczycieli w zakresie:

– umiejętności przywódczych nauczycieli,

– umiejętności myślenia w XXI wieku,

– nauczania j. angielskiego z uwzględnieniem inteligencji wielorakich,

– wykorzystywania humoru do nauki j. angielskiego,

– motywowania uczniów,

– wykorzystywania materiałów autentycznych na lekcji,

– skontekstualizowanego nauczania zagadnień gramatycznych,

– wiedzy dotyczącej kultury krajów europejskich w których j. angielski jest językiem urzędowym tj. Wlk. Brytanii, Irlandii i Malty,

– tłumaczeń biznesowych w j. angielskiemu,

– żargonu biznesowego.

Zdobycie kompetencji miękkich związanych z realizacją działań projektowych.

Promocja szkoły w środowisku międzynarodowym.

chevron-downmenu-circlecross-circle