Poprzednia Dyrekcja Szkoły

dr Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska​

DYREKTOR OD 1992 ROKU DO PAŹDZIERNIKA 2022

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany, profesor oświaty.

Wykształcenie:

Tytuł doktora nauk humanistycznych. 

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. 

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. 

Ukończyła kurs kwalifikacyjny w Międzynarodowym programie „Smart”.

Nagrody:

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji w 2009, 2016;
Nagrodą Kuratora w latach 1992, 1995, 1998, 2005, 2009;
Nagrodą Prezydenta Miasta w latach 1996, 2008, 2011, 2015, 2018.

Publikacje:

Autorka 33. publikacji i artykułów naukowych z zakresu demografii historycznej i dydaktyki historii.

Klasy wychowawcze

IVC (1991 r.) Jedyne wychowawstwo pozostało brzemienne w skutkach – na pamiątkę został jamnik.

Inne:

W LO nr XII od 1986r. W latach 1990–1992 pełniła w szkole funkcję wicedyrektora LO nr XII. Od 1992r. Dyrektor Szkoły.

Brała udział w programach NOWA MATURA i „SMART”, przygotowujących nowy system egzaminacyjny w Polsce. Jest ekspertem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. W latach 1994–1999 kierowała zespołem historyków w ramach programu NOWA MATURA. Jest członkinią Stowarzyszenia Nauczycieli Historii.

Podczas jej kadencji w 1998r. LO nr XII przystąpiło do realizacji pilotażowego programu.

Klęskę żywiołową, którą była powódź z 1997r., Pani Dyrektor potrafiła obrócić na korzyść szkoły. Dzięki jej energii i umiejętności pozyskiwania sponsorów (np. Bank Światowy czy Plus GSM) nie tylko usunięto zniszczenia, ale przeprowadzono remont generalny szkoły i podwyższono jej standard.

Mąż – Marek – jest absolwentem LO nr XII.

Agnieszka Wrońska​

WICEDYREKTOR OD 2007 DO PAŹDZIERNIKA 2022

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie

Tytuł magistra filologii angielskiej. 

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. 

Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Nagrody

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2012r. 

Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta w 2014r. oraz Nagrodą Dyrektora w latach 2000/2004/ 2006/2010/2013/2017/2020 r.

Klasy wychowawcze

klasa F, rocznik 2002-2005.

Inne

W LO nr XII od 1999 r. W międzyczasie przewodnicząca Zespołu Języków Obcych oraz Komisji Rekrutacyjnej. 

Od 2007 r. Wicedyrektor Szkoły.

Wdrożyła elektroniczny system monitorowania postępów i frekwencji uczniów w szkole oraz jednolitą platformę edukacyjną do realizacji nauczania zdalnego. W codziennej pracy stosuje nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwiające wgląd w bieżącą sytuację w szkole. Koordynuje i dba o logistykę podejmowanych w szkole przedsięwzięć o charakterze naukowym i artystycznym. Inicjuje i koordynuje realizację w szkole różnych projektów edukacyjnych w tym, m.in. Młody Przyrodnik czy Klucz do Przyszłości. Promuje ciekawe i nowatorskie rozwiązania dydaktyczne i scenariusze zajęć lekcyjnych wdrażane w szkole. 

Stale i z przyjemnością współpracuje z Samorządem Szkolnym. Lubi słuchać i znajdywać rozwiązania. 

Odpowiedzialna za „dzień codzienny” w Szkole i parę innych spraw.

Agnieszka Bednarska​

WICEDYREKTOR OD 2018 DO SIERPNIA 2022

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie: 
Tytuł magistra matematyki. 
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. 
Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Nagrody: 
Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2018r. 
Wyróżniona Nagrodą Dyrektora w latach 2012/2015/2020 r., a także w poprzednich
miejscach pracy w 1998/2001/2004 r.
Klasy wychowawcze: 
klasa E, rocznik 2010-2013 oraz klasa D, rocznik 2014-2017.
Inne: 
W LO nr XII od 2009 r. Pełniła rolę przewodniczącej Zespołu ds. EWD oraz ds. bezpieczeństwa na terenie szkoły. Od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2022r. Wicedyrektor Szkoły. Stale współpracuje ze Szkolną Komisją Rekrutacyjną, koordynuje działaniami dot. promocji, organizacji balów studniówkowych i obchodów jubileuszowych szkoły. Sprawuje nadzór nad dokumentacją szkoły, w tym dotyczącą analizy wyników egzaminów maturalnych i sprawdzianów semestralnych. Weryfikuje plan zajęć, ustala harmonogram dyżurów, imprez szkolnych, wyjść edukacyjnych, organizuje i rozlicza zastępstwa. Koordynuje realizację szkolnych przedsięwzięć i bierze udział w realizacji zadań w ramach nadzoru pedagogicznego, pomiaru jakości pracy szkoły oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Współpracuje z organizacjami młodzieżowymi oraz uczniowskimi oraz innymi instytucjami (uczelnie wyższe, Młodzieżowa Rada Miasta, organizacje pozarządowe, służby mundurowe itp.).

chevron-downmenu-circlecross-circle